FIȘA CADRU DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL

PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

Aprobată în C.P. din   ………………………..și C.A. din ……………………………

 

Numărul fișei postului: ................................

Numele și prenumele cadrului didactic:..............................................................................................

Specialitatea:

Perioada evaluată: 01.09.201…-31.08.201…..

Calificativul acordat: ...............................................................................

 

Domenii ale evaluării

 

Criterii de performanță

 

Indicatori de performanță

 

Pct max

 

Justificarea punctajului

 

Punctaj acordat

Validare C.P.

 

Auto evaluare

Evaluare

comisie

Evaluare

C.A

1. Proiectarea activității

 

1.1 Respectarea programelor

școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum și        adaptarea        acesteia        la particularitățile grupei/clasei.

-corectitudinea intocmirii documentelor de proiectare didactică

 

3

 

Predarea     la termen            a documentelor de proiectare didactică

 

 

 

 

 

1.2. Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educionale la nivelul unității.

 

- eleborarea de propuneri de activității de proiectare la nivelul unității realizate

 

3

 

Proces Verbal al catedrei Raport sintetic pe clase si pe catedre predate la termenele solicitate

 

 

 

 

1.3 Folosirea tehnologiei informării și comunicării (TIC) în activitatea de proiectare.

 

- forma de prezentare a documentelor proiectate

 

3

 

Fișe de asistență, interasistente

 

 

 

 

 

 

1.4      Proiectarea unor activități extracurriculare

corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele educabililor,        planul managerial al unității.

 

- activități extracuriculare inițiate

 

3

 

activități extracurriculare realizate conform raportului

Prezența la activitățile din Săptămâna altfel

Prezenta     la Ziua scolii, Simpozioane

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

2. Realizarea activităților didactice

 

2.1 Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice.

-ponderea lecțiilor cu caracter aplicativ realizate

 

5

 

Raport

Fișe de asistențe

 

 

 

 

 

2.2 Utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de înțământ în vederea optimizării activităților didactice-inclusiv a resurselor TIC.

- activități didactice care au utilizat resursele materiale existente în unitate

 

5

 

Raport

Fișe de asistențe

 

 

 

 

 

2.3 Diseminarea,evaluareași valorizarea activităților realizate.

- existența valorizării activităților realizate

5

 

Raport

Fișe de asistențe

 

 

 

 

2.4 Organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, participarea la acțiuni de voluntariat.

- activități extracurriculare realizate

 

6

 

Raport

Fișe de asistențe

 

 

 

 

 

2.5 Formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă în vederea formării

/dezvoltării competenței de ,,a învăța să înveți”.

- numărul activităților de lucru individual și în echipă repartizate elevilor

3

 

Raport Activiți desfășurate

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

3.

Evaluarea

rezultatelor

învățării

3.1Asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de evaluare.

- asigurarea ritmicității notării elevilor

 

5

 

Rapoartele Comisiei   de monitorizare a notării ritmice

 

 

 

 

3.2 Aplicarea testelor predictive, interpretarea și

comunicarea rezultatelor.

 

- aplicarea testelor predictive             și valorificarea acestora în activitatea didactică

5

 

Rapoarte pe clase             cu rezultatele testelor predictive Rapoarte      in catedre

 

 

 

 

3.3 Utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare unică.

- diversitatea instrumentelor de evaluare folosite

 

5

 

Fișe de asistențe

Mapa catedrei Portofoliul individual

 

 

 

 

3.4 Promovarea

autoevaluării și

interevaluării.

 

- metodele de autoevaluare și interevaluare folosite

 

3

 

Mapa catedrei Portofoliu   cu modele

Rapoarte    cu rezultate        si concluzii

 

 

 

 

3.5 Evaluarea satisfacției al beneficiarilor educaționali.

 

- gradul de satisfacție al

beneficiarelor educaționali.

3

 

Chestionare interpretate de diriginti, profesori

 

 

 

 

3.6 Coordonarea elaborării portofoliului educațional ca element central     al evaluării     rezultatelor învățării.

- contribuții la conținutul portofoliului educațional al elevului

3

 

Mapa catedrei

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

4.

Managementul clasei de elevi

 

4.1 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli          de conduită, atitudini, ambient)      pentru desfășurarea activităților     în   conformitate   cu particularitățile clasei de elevi.

 

- instruirea elevilor asupra respectării regulilor de conduită în timpul activităților școlare și extrașcolare

(cabinet,laboratoare, teme)

3

 

Mapa catedrei Procese Verbale instruire

 

 

 

 

 

4.2 Monitorizarea comportamentului elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale.

 

- implicarea în diminuarea situațiilor conflictuale între elevi

 

3

 

Registrul clasei Procese Verbale

lectorate/ședințe cu beneficiarii

 

 

 

 

4.3 Cunoașterea, consilierea și tratarea diferențiată a elevilor.

 

- activități de consiliere a elevilor realizate

2

 

Procese Verbale lectorate/ședințe cu beneficiarii

 

 

 

 

4.4 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică.

 

- motivarea elevilor pentru învățare

 

2

 

Procese Verbale lectorate/ședințecu beneficiarii Progres școlar conform situațiilor        la învățătură

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

5. Managementul carierei și al dezvoltării personale

 

5.1 Valorificarea competențelor științifice,didactice     și metodice dobândite      prin      participarea

la programele de formare

continuă/perfecționare.

 

-creșterea gradului de atractivitate a activităților didactice

 

2

 

Participări    la activități metodice

Si programe de  formare perfectionare grade didactice

 

 

 

 

 

5.2 Implicarea      în organizarea activităților   metodice     la nivelul comisiei/catedrei/responsabilului.

-activități metodice organizate/ la care a participat

 

2

 

Mapa comisiei metodice Portofoliu cadre didactice

 

 

 

 

5.3 Realizarea/actualizarea

portofoliului profesional și dosarului personal.

 

-activități de formare continuă/perfecționare realizate

 

2

Participări demonstrate certificate, Procese verbale

 

 

 

 

5.4 Dezvoltarea     capaciții de comunicare   și      relaționare      în interiorul și în afara unității (cu elevii, personalul  școlii,   echipa manageria și cu beneficiarii din cadrul comunității-familiile elevilor).

 

- relațiile stabilite cu personalul școlii/elevii

 

2

 

Mapa comisiei metodice/dirigi nților

Procese Verbale sedinte cu parintii comunicari cu parintii privind situatia scolara

 

 

 

 

5.5 Manifestarea atitudiniim

orale şi civice(limbaj, ţinută,

respect, comportament),      respectarea şi promovarea                    deontologiei profesionale

-comportamentul manifestat în colegiu

 

2

 

Raport

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

6. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare

6.1 Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale.

 

-proiecte și parteneriate educaționale în care a fost implicat

 

3

 

Proiecte       și parteneriate educaționale în care a fost implicat cadrul didactic

 

 

 

 

6.2 Promovarea ofertei educaționale.

 

- activități de promovare a ofertei educaționale a școlii realizate

 

2

 

Participarea la TOE? Participarea și implicarea în Ziua scolii Activități de promovare

 

 

 

 

6.3 Promovarea imaginii școlii în comunitat prin participarea și rezultatele elevilor la olimpiade, concursuri,      competiții, activități extracurriculare și extrașcolare.

- numărul de elevi pregătiți pentru a participa la olimpiade, concursuri, competiții/examene naționale

2

 

Programul demonstrat prin prezența și consemnarea acesteia în condica

 

 

 

 

 

6.4 Realizarea/participareala programe/activități de prevenire și combatere a violenței        și comportamentelor

nesătoase în mediul școlar, familie și societate.

- activități de prevenire și combatere    a violenței

 

3

 

Activiți desfășurate consemnate în mapa catedrei si in mapa dirigintelui

 

 

 

 

 

6.5 Respectarea normelor, procedurilor    de       sănătate și

securitate a muncii și de PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare.

- activități suplimentare realizate

 

3

 

Respectarea planificării controlului medical Procese Verbale      ale activităților specifice catedrei

 

 

 

 

6.6 Implicarea activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației.

 

- aportul adus la creșterea calității activității unității școlare

 

2

 

Respectarea programului și planificării Raport catedra Condici prezenta

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

7.Conduita

profesionala

 

7.1 Manifestarea atitudinii morale și civice   (limbaj, ținută, respect, comportament).

 

- atitudine      moral-civi conformă cu statutul de cadru didactic

2

 

Respectarea normelor și Codului  de eti

 

 

 

 

 

7.2 Respectarea și promovarea deontologiei

profesionale.

 

- Promovarea deontologiei profesionale și a respectului față de ceilalți

3

 

Respectarea normelor

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

Semnături:

Cadru didactic evaluat:

Responsabil comisie:

Președinte C.A.