Nr. __________

 

 

Avizat în Consiliul Profesoral  din _______________

Aprobat în Consiliul de Administratie din ____________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL INTERN

AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR.194

BUCUREȘTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

CAPITOLUL I      Dispoziții generale      

CAPITOLUL II   Contractul individual de muncă                               

CAPITOLUL III   Organizarea și atribuțiile structurilor de conducere   CAPITOLUL IV    Drepturile și obligațiile angajatorului  și angajaților

CAPITOLUL V      Reguli privind respectarea  principiului  nediscriminarii   si a inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii

CAPITOLUL VI     Reguli concrete privind disciplina  muncii in unitate

CAPITOLUL VII    Reguli privind protectia,  igiena si securitatea in munca in  cadrul unitatii

CAPITOLUL VIII   Organizarea muncii. Timpul de muncă. Programul de muncă

CAPITOLUL IX      Procedura de solutionare  a cererilor sau reclamatiilor  individuale ale salariatilor

CAPITOLUL X       Abaterile disciplinare și  sanctiunile aplicabile

CAPITOLUL XI     Reguli referitoare la procedura  disciplinara

CAPITOLUL XII    Criteriile și procedura  de evaluare profesionala  a salariatilor

CAPITOLUL XIII   Modalitatile de aplicare a altor dispozitii legale sau contractuale  specifice

CAPITOLUL XIV    Dispoziții finale

Anexa nr.1                 Tabel privind informarea salariatilor asupra continutului regulamentului intern

Anexa nr.2                 Fișa postului

Anexa nr.3                 Fișa de evaluare

Dispozitii generale

 

Art. 1 Normele  privind  organizarea  si  disciplina  muncii  sunt cele  stabilite  prin prezentul Regulament   intern,  conform   Codului   Muncii,   altor  acte  normative   in  acest  domeniu  si Legii Educatiei Nationale nr.  1/2011, a ordinelor elaborate de M.E.N.

 

Art. 2  Regulamentul  intern  stabileste   normele  privind  organizarea   si  disciplina  muncii, reguli de aplicare a acestora, precum si reguli de tinuta si comportament pentru tot personalul angajat al Școlii Gimnaziale nr.194 din Bucuresti.

  

 Art. 3 Cunoaşterea şi respectarea Regulamentului Intern, aprobat de Consiliul de Administraţie şi de Consiliul profesoral, este obligatorie pentru personalul de conducere, pentru personalul didactic de predare, pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic.

Necunoaşterea prevederilor acestui regulament nu absolvă personalul liceului de  consecinţele    încălcării lui.

 

  Art. 4  În incinta școlii sunt interzise, conform legii:

a) crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică;

b) prozelitismul religios, precum şi orice alta  formă de manifestare  care încalcă normele convieţuirii sociale, care pune în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic;

c) fumatul, consumul băuturilor alcoolice şi a substanţelor psihotrope.

 

    Art. 5 (1)Structura anului şcolar, perioadele de desfăşurare a cursurilor, perioadele de desfăşurare a examenelor naționale organizate în şcoală şi perioada vacanţelor şcolare sunt cele stabilite prin Ordin de ministru, la începutul fiecărui an şcolar.

            (2)Suspendarea cursurilor şcolare, pe o perioadă determinată se poate face la cererea directorului, cu aprobarea   Consiliului  de Administraţie, după consultarea Asociatiei  de Parinţi, a Organizaţiilor sindicale  şi cu aprobarea I.S.M.B.

          (3)Suspendarea cursurilor este urmată de un program de recuperare  a materiei prevăzute în programele şcolare. Acest program se stabileşte prin hotărârea  Consiliului de Administraţie.

Capitolul II. Contractul individual de muncă

Art. 6   (1) Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.
(2) Clauzele contractului individual de munca nu pot contine prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de munca.
(3) Contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

(4) Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in conditiile prevederilor metodologiei –cadru privind mobilitatea personalului didactic în anul școlar 2018-2019, anexă la ordinul ministrului educatiei naționale nr. 5484/13.11.2017.

(5) Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(6) Fișa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă. Orice modificare a acesteia se negociază de salariat cu angajatorul, în prezența liderului de sindicat, la solicitarea membrului de sindicat. Modelul fișei postului este prezentat în anexa nr.2.
Art. 7 (1) Anterior incheierii sau modificarii contractului individual de munca, angajatorul este obligat să înregistreze contractul individual de munca  în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului de muncă. De asemenea, angajatorul are obligatia de a informa persoana selectata in vederea angajarii ori, dupa caz, salariatul, cu privire la clauzele esentiale pe care intentioneaza sa le inscrie in contract sau sa le modifice.  

         În învățământul preuniversitar de stat, pentru personalul didactic de predare, contractul individual de munca  se încheie între instituția de învățământ reprezentată de director și salariat, în baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul școlar general.

(2) Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.
(3) Persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, va fi informata cu privire la cel putin urmatoarele elemente:
a)  identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
c)  sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative, precum si fisa postului, cu specificarea atributiilor postului;
e)  criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f)  riscurile specifice postului;
g)  data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
h)  in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
i)  durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
j)  conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
k)  salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
l)  durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
m)  indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
n)  durata perioadei de proba.
(4) Elementele din informarea prevazuta la alin. (3) trebuie sa se regaseasca si in continutul contractului individual de munca.
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de  20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.
(6) La negocierea, incheierea sau modificarea contractului individual de munca, oricare dintre parti poate fi asistata de terti, conform propriei optiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7).
(7) Cu privire la informatiile furnizate salariatului, prealabil incheierii contractului individual de munca, intre parti poate interveni un contract de confidentialitate.
Art. 8 In situatia in care angajatorul nu isi executa obligatia de informare, persoana selectata in vederea angajarii ori salariatul, dupa caz, are dreptul sa sesizeze, in termen de 30 de zile de la data neindeplinirii acestei obligatii, instanta judecatoreasca competenta si sa solicite despagubiri corespunzatoare prejudiciului pe care l-a suferit ca urmare a neexecutarii de catre angajator a obligatiei de informare.
Art. 9 (1) În afara clauzelor generale, intre parti pot fi negociate si cuprinse in contractul individual de munca si alte clauze specifice.
(2)  Sunt considerate clauze specifice, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

  a) clauza cu privire la formarea profesionala;

  b) clauza de neconcurenta;

  c) clauza de mobilitate;

  d) clauza de confidentialitate.

Art. 10 (1) O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical (fisa de
aptitudine completata de medicul de medicina muncii) , care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
(2)Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de munca.
(3)Competenta si procedura de eliberare a certificatului medical, precum si sanctiunile aplicabile angajatorului in cazul angajarii sau schimbarii locului ori felului muncii fara certificat medical sunt stabilite prin legi speciale.
(4)Solicitarea, la angajare a  testelor de graviditate este interzisa.
(5) La angajarea in domeniile sanatate, alimentatie publica, educatie si in alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita si teste medicale specifice.
Art. 11 (1) Contractul individual de munca se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale si personale ale persoanei care solicita angajarea.
(2)  Modalitatile in care urmeaza sa se realizeze verificarea prevazuta la alin. (1) sunt stabilite in contractul colectiv de munca aplicabil, in statutul de personal - profesional sau disciplinar - si in regulamentul intern, in masura in care legea nu dispune altfel.
(3)  Informatiile cerute, sub orice forma, de catre angajator persoanei care solicita angajarea cu ocazia verificarii prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decat acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum si aptitudinile profesionale.
(4)  Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la fostii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile indeplinite si la durata angajarii si numai cu incunostintarea prealabila a celui in cauza.
Art. 12 (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca pe perioadă nedeterminată/ a contractului de management se poate stabili o perioada de proba , după cum urmează:

- 30 zile calendaristice pentru personalul didactic, auxiliar și nedidactic;

- 90 zile calendaristice pentru personalul de conducere, îndrumare și control.

(2) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la incheierea contractului individual de munca pe perioadă determinată se poate stabili o perioada de proba , după cum urmează:

- 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;

- 15  zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 și 6 luni;

- 30 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;

(3)  Verificarea aptitudinilor profesionale la incadrarea persoanelor cu handicap se realizeaza exclusiv prin modalitatea perioadei de proba de maximum 30 de zile calendaristice.
(4)  Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.
(5) Pe durata perioadei de proba salariatul beneficiaza de toate drepturile si are toate
obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca aplicabil, in
regulamentul intern, precum si in contractul individual de munca.   
Art.13 (1) In cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului, pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, dupa consultarea prealabila a sindicatului reprezentativ de la nivelul unitatii sau a reprezentantilor salariatilor, dupa caz.
(2) Pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii implicati in activitatea redusa sau intrerupta, care nu mai desfasoara activitate, beneficiaza de o indemnizatie, platita din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat
Art. 14 (1)  Contractul individual de munca poate inceta astfel:
a)  de drept;
b)  ca urmare a acordului partilor, la data convenita de acestea;
c)  ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile limitativ prevazute de lege.

(2)  Termenul de preaviz in cazul demisiei este de maxim 10 zile calendaristice pentru salariatii cu functie de executie si de 20 zile calendaristice pentru salariatii cu functii de conducere sau conform clauzelor din contractual de munca daca s-a semnat in alt fel.

(3)  Contractul individual de munca pe durata determinata nu poate fi incheiat pe o perioada mai mare de 36 de luni. Contractele individuale de munca pe durata determinate incheiate in termen de 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe durata determinate sunt considerate contracte successive si nu pot avea durata mai mare de 12 luni fiecare.

Capitolul III

ORGANIZAREA  ȘI ATRIBUȚIILE STRUCTURILOR DE CONDUCERE

Art.15. (1) Scoala Gimnazială nr. 194 şcolarizează, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în aria de cuprindere a unităţii de învăţământ. Înscrierea sau reînscrierea (pentru învăţământul preşcolar) se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal.

         (2) Părintele/tutorele legal are dreptul de a solicita şcolarizarea copilului sau la o altă unitate şcolară de învăţământ, decât cea la care domiciliul său este arondat. Înscrierea sau reînscrierea (pentru învăţământul preşcolar) se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal şi se aprobă de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar la care se solicită înscrierea, în limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor aflaţi în aria de cuprindere a unitătii de învătământ preuniversitar respective.

Art. 16. (1) Scoala Gimnazială nr. 194 are obligaţia de a face, anual, recensământul copiilor care au vârsta corespunzătoare pentru clasa pregătitoare din zona arondată.

 Art.17. (1) Scoala Gimnazială nr. 194 organizeaza activităţi cu elevii înainte si după orele de curs, prin programul „Şcoală după şcoală”.

                      (2) Programul „Şcoală după şcoală” se organizează în baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

                  Conform art. Art. 257 (1) din Legea 1/2012 functia de director  si de director adjunct se ocupa prin  concurs  public  de  catre  cadre  didactice  titulare  membre  ale  corpului  national  de experti  in management educational.

 

A. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI UNITĂȚII  DE INVATAMANT

Directorul unitatii de invatamant de stat are urmatoarele atributii:

a)   este reprezentantul  legal al unitatii de invatamant si realizeaza conducerea  executiva a acesteia;

b)  este ordonatorul de credite al unitatii de învatamant;

c)   isi asuma, alaturi de consiliul de administratie,  raspunderea  publica pentru performantele  unitatii de invatamant pe care o conduce;

d)  propune spre aprobare consiliului  de administratie  regulamentul de organizare  si functionare al unitatii de invatamant;

e) propune spre aprobare consiliului  de administratie proiectul de buget si raportul de executie

bugetara;

f)  raspunde de selectia, angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea  si incetarea raporturilor de munca ale personalului  din unitatea de invatamant;

g) indeplineste alte atributii stabilite de catre consiliul de administratie, conform legii;

h) prezinta anual un raport asupra calitatii educatiei in unitatea sau in institutia pe care o conduce. Raportul este prezentat  in fata comitetului de parinti si este adus la cunostinta autoritatilor administratiei publice locale si a inspectoratului scolar judetean/al municipiului  Bucuresti;

i)  coordoneaza colectarea  si transmite inspectoratului scolar datele statistice pentru sistemul national de indicatori privind educatia.

 

B. ATRIBUȚIILE CONSILIULUI PROFESORAL.

Atributiile consiliului  profesoral sunt urmatoarele:

a) gestioneaza si asigura calitatea actului didactic;

b) stabileste Codul de etica profesionala  si monitorizeaza aplicarea acestuia;

c) valideaza fisele de autoevaluare  ale personalului angajat al unitatii de invatamant, in baza carora se stabileste calificativul  anual;

d) propune consiliului de administratie  masuri de optimizare a procesului  didactic;

e) propune consiliului de administratie  curriculumul  la dispozitia scolii;

t) propune consiliului de administratie  premierea si acordarea titlului de "profesorul anului" personalului cu rezultate deosebite la catedra;

g) aproba sanctionarea  abaterilor disciplinare  ale elevilor;

h) propune consiliului  de administratie  initierea procedurii  legate in cazul cadrelor didactice cu performante slabe sau pentru incalcari ale eticii profesionale;

i) propune consiliului de administratie  programele de formare si dezvoltare profesionala continua a cadrelor didactice;

j) alege cadrele didactice membre ale consiliului de administratie;

k) indeplineste alte atributii  stabilite de consiliul de administratie

 

C.   ATRIBUTII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE :

Consiliul de administratie  are urmatoarele  atributii principale:

a)  adopta proiectul de buget si avizeaza executia bugetara la nivelul unitatii de invatamant;

b)  aproba planul de dezvoltare institutionala elaborat de directorul  unitatii de invatamant;

c)  aproba curriculumul  la decizia scolii, la propunerea consiliului profesoral;

d)  stabileste pozitia scolii in relatiile cu terti;

e)  organizeaza concursul de ocupare a functiilor de director si de director adjunct;

t)  aproba planul de incadrare cu personal didactic si didactic auxiliar, precum si schema de personal nedidactic;

g)  aproba programe de dezvoltare profesionala a cadrelor didactice, la propunerea  consiliului

profesoral;

h)  sanctioneaza abaterile disciplinare,  etice sau profesionale ale cadrelor didactice, conform legii;

i)  aproba comisiile de concurs si valideaza rezultatul concursurilor;

j)  aproba orarul unitatii de invatamant;

k)  isi asuma raspunderea publica pentru performantele  unitatii de invatamant, alaturi de director;

 i)  indeplineste orice alte atributii stabilite prin ordine si metodologii  ale ministrului educatiei, cercetarii, tineretului  si sportului, respectiv ale Ministerului Educatiei Naționale.

     

              Capitolul IV.

Drepturile și obligatiile angajatorului și ale salariatilor

Art.18  Drepturile si  obligatiile  conducerii  Școlii Gimnaziale nr.194 din Bucuresti și ale salariatilor  săi  decurg  din  lege,  din contractul colectiv  de munca  aplicabil, din contractul   individual de munca incheiat cu fiecare  salariat si din prezentul regulament.

               În acest sens, conducerea Școlii Gimnaziale nr.194 din Bucuresti  are urmatoarele drepturi:

          a)   sa stabileasca organizarea și functionarea institutiei;

                     b)   sa  stabileasca  atributiile  corespunzatoare  pentru   fiecare   salariat,  in   conformitate  cu dispozitiile legate in vigoare,  in functie  de pregatirea și aptitudinile fiecarui  salariat;

                     c)   sa  dea  dispozitii  cu  caracter  obligatoriu  pentru   salariati  si  sa  stabileasca  sarcinile   de serviciu,  sub rezerva  legalitatii  tor;

                     d)   sa exercite controlul  asupra  modului  de indeplinire a sarcinilor de  serviciu  și  sa aplice sanctiuni  in cazul neindeplinirii  lor sau al indeplinirii necorespunzatoare;

                      e)   sa  constate  savarsirea  abaterilor  disciplinare  și   sa  aplice   sanctiunile  corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca și a prezentului regulament;

                       f sa angajeze personal  de executie, dupa verificarea aptitudinilor profesionale, prin una din urmatoarele rnodalitati: interviu, recomandari  din partea  fostilor angajatori, concurs  pentru  postul  solicitat, proba practica;

                     g)   sa  stabileasca programul  de  lucru  zilnic  și  saptamanal,  precum   si programul  inegal  de lucru in cadrul timpului  de munca  de 40 de ore/saptamana.

                        h)   Sa  acorde   concediu  fara  plata  a  cărui   durată   insumata  nu  poate   depasi   90  de  zile lucratoare anual,  pentru  rezolvarea urrnatoarelor situatii personale:

- sustinerea examenului de  admitere in  institutiile  de invatamant superior,  curs  seral  sau fără frecventă,  a examenelor de an universitar, cât și a examenului de diploma,  pentru  salariatii care urmeaza o formă de invatamant superior, curs seral sau fara frecventa;

- sustinerea examenului de  admitere la  doctorat,   a examenelor de  doctorat   sau  a tezei  de doctorat,  in cazul  salariatilor care nu beneficiaza de burse de doctorat;

-  prezentarea la concurs  in vederea ocuparii  unui post in alta unitate.

                       i)   Sa acorde concedii  fara plata și pentru  interese personale, pe durate  stabilite prin   acordul partilor

Art.19 Conducerea Școlii Gimnaziale nr.194 din Bucuresti  are urmatoarele obligatii:

a)  sa informeze salariatii despre  continutul prezentului regulament intern;

b)  sa informeze  salariatii  asupra  conditiilor de munca și asupra  elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

        c)  sa asigure permanent conditiile tehnice  si organizatorice avute in vedere  la elaborarea normelor de munca  si conditiile corespunzatoare de munca;

          d)  sa acorde  salariatilor toate  drepturile ce  decurg  din  lege,  din  contractul   colectiv  de munca aplicabil și din contractele individuale de munca;

        e) sa  comunice  periodic  salariatilor  situatia  economica  si  financiara  a  unitatii,  cu exceptia  informatiilor  sensibile  sau  secrete,   care,  prin  divulgare,  sunt  de  natura  sa  prejudicieze activitatea institutieii si sa ia masuri corespunzatoare in vederea redresarii situatiei, atunci  cand este cazul.

        f) sa  se  consulte  cu  salariatii   sau,  dupa  caz,  cu  reprezentantii  salariatilor in  privinta deciziilor care ar putea  sa afecteze substantial drepturile și interesele acestora;

        g)sa  dispuna masurile  necesare  pentru  imbunatatirea conditiilor de  munca,  asigurarea conditiilor de protectie a muncii,  de prevenire si stingere  a incendiilor si de respectare a normelor igienico-sanitare, realizand totodata instruirea personalului in acest domeniu;

        h) sa  dispuna  masurile  necesare   pentru  asigurarea  securitatii  angajatilor  in  unitate, inclusiv prin reglementari  interne privind  accesul  in incinta institutiei,

i)  sa plateasca toate  contributiile și  impozitele aflate in sarcina  sa, precum  si sa retina  și sa vireze contributiile și impozitele datorate  de salariati, in conditiile legii;

j) sa tina o stricta  evidenta a salariatilor;

        k) sa   elibereze,   la   cerere,    toate   documentele  care   atesta calitatea     de   salariat   a solicitantului;

        l)  sa asigure confidentialitatea datelor  cu caracter personal  ale salariatilor.

       m) sa  organizeze si  sa indrume activitatea persoanelor încadrate in  munca,  in  vederea indeplinirii  atributiilor  stabilite  pentru  fiecare  in  parte  prin  fisa  postului și respectand  relatiile  de subordonare si coordonare stabilite prin organigrama Școlii Gimnaziale nr.194 din Bucuresti.

       n) sa  primeasca si sa analizeze propunerile facute  de  salariati in  vederea imbunatatirii activitatii in toate  compartimentele

Art.20 Salariatii  Școlii Gimnaziale nr.194 din Bucuresti au urmatoarele drepturi:

a)   dreptul la salarizare pentru  munca  depusa;

b)   dreptul  la repaus  zilnic  si saptamanal, dar și in zilele de sarbatori legale;

c)   dreptul  la concediu de odihna  anual;

d)   dreptul  la egalitate de sanse și de tratament;

e)   dreptul  la demnitate in munca;

f)   dreptul la securitate si sanatate in munca;

g)  dreptul la acces la formarea profesionala;

h)  dreptul la informare și consultare;

i)  dreptul de a lua parte  la  determinarea și ameliorarea  conditiilor de munca și  a mediului  de mun;

j)    dreptul la protectie sociala in caz de concediere;

k)  dreptul la negociere colectiva și individuala;

I)    dreptul de a participa  la actiuni colective;

m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Art.21 Angajatii Școlii Gimnaziale nr.194 din Bucuresti beneficiaza  de toate drepturile  stabilite prin lege  sau prin  Contractul  Colectiv  de Munca  aplicabil  precum  si de alte dispozitii  generale și specifice, precum si de :

a)  obligatia de a se supune obiectivelor  de performanta individuale  impuse,   precum și criteriilor de evaluare a realizarii acestora;

b) dreptul  la concediu  fara  plata  pentru  motive  personale  acordat  cu aprobarea  inspectorului scolar general ( acest concediu poate fi acordat si fractionat  in functie de nevoile salariatului, conform art.  153 din Legea nr. 53/2003;

c)  dreptul la concediu pentru studii , cu aprobarea inspectorului scolar general

Art.22 Salariatii au dreptul  la zile libere platite in cazul unor evenimente  familiale deosebite  sau in alte situatii (art. 152 din Legea nr. 53/2003), dupa cum urmeaza:

a)   casatoria salariatului - 5 zile;

b)  nasterea unui copil - 5 zile;

c)   casatoria unui copil - 3 zile;

d)  decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor salariatului - 5 zile;

e)   schimbarea  locului de munca cu schimbarea domiciliului/resedintei - 5 zile;

f)   decesul bunicilor, fratilor, surorilor salariatului - 3 zile;

g)   schimbarea domiciliului  - 3 zile.

Art.23  In  situatiile  in  care  evenimentele   familiale  deosebite  prevazute   la  art.  22  intervin  in perioada efectuarii concediului  de odihna, acesta se suspenda și va continua dupa efectuarea  zilelor libere platite.

Art.24 Personalul scolii poate beneficia, in situatii speciale, de invoire de 1-3 zile pe an. În acest caz se va recupera  materia și se vor rezolva  sarcinile  de serviciu  ramase in urma.

Evidenta invoirilor  se  va  tine  de  catre  conducere  in  Registrul  de  invoiri.  

Art.25 Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca

Obligatiile angajatorului:

(1) in cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru:

a)   asigurarea securitatii si protectia sanatatii salariatilor;

b)   informarea si instruirea salariatilor in domeniul securitatii și sanatatii muncii;

c)   asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii in munca.

      (2)  Angajatorul   irnplementeaza   masurile  prevazute   la  alin.  (1)     pe  baza  urmatoarelor principii generale de prevenire:

a)   evitarea riscurilor;

b)  evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;

c)   combaterea riscurilor  la sursa;

     d)  inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos;

     e)   adoptarea, in mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala;

f)   furnizarea de instructiuni corespunzatoare  salariatilor.

Obligatiile salariatilor:

(1) In mod deosebit, salariatii au urmatoarele obligatii:

a) sa comunice  imediat angajatorului si/sau salariatilor desernnati orice situatie de munca despre  care  au motive  intemeiate  sa o considere  un pericol  pentru  securitatea și sanatatea salariatilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

b) sa aduca la cunostinta angajatorului accidentele suferite de propria persoana;

c)  sa coopereze cu angajatorul si/sau cu salariatii desemnati, atat timp cat este necesar pentru  a face posibila realizarea oricaror  masuri  sau cerinte dispuse  de catre  inspectorii  de munca și inspectorii sanitari, pentru  protectia sanatatii și securității salariaților;              .

d) sa coopereze, atat timp  cat este necesar,  cu angajatorul  si/sau cu salariatii  desemnati, pentru  a permite angajatorului  sa se asigure ca mediul  de munca și conditiile  de lucru  sunt sigure și fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul  sau de activitate;

 e) să își insușeasca și sa respecte prevederile legislatiei din domeniul  securitatii și sanatatii în munca, precum și masurile de aplicare  a acestora;

f) sa dea relatiile solicitate de  catre inspectorii de munca  si inspectorii  sanitari.

g)sa predea in maximum 5(cinci) zile de la revenirea din concediu medical ,certificatul medical prin care se atesta diagnosticul si perioada recomandata de medic pentru rezolvarea problemelor medicale.Totodata, angajatul are obligatia sa semneze informarea legata de faptul ca s-a aflat in concediu medical,urmare a recomandarii medicului curant.

Activitatile de prevenire și protectie desfasurate de catre angajator:

(I)  Activitatile de  prevenire și  protectie   desfasurate prin  rnodalitatile  prevazute  la  articolul anterior  in cadrul  unitatii sunt urmatoarele:

1)   identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare  componenta a sistemului  de munca;

2)   elaborarea și actualizarea planului de prevenire și protectie;

3)   elaborarea de instructiuni proprii pentru  completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sanatate în muncă,  tinând  seama  de particularitatile activitatilor și  ale unitatii,  precum și ale locurilor de munca;

4)   propunerea atributiilor si raspunderilor 'in domeniul  securitatii si sanatatii  'in munca,  cerevin   salariatilor,  corespunzator  functiilor   exercitate,   care   se  consemneaza  'in   fisa  postului,   cu aprobarea angajatorului;

5)   verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti salariatii a masurilor prevazute 'in planul  de prevenire si protectie, precum  si a atributiilor și  responsabilitatilor ce le revin 'in domeniul  securitatii și sanatatii  'in munca,  stabilite prin fisa postului;

6)   intocrnirea unui necesar  de documentatii cu caracter  tehnic  de informare si instruire a salariatilor 'in domeniul securitatii si sanatatii  'in munca;

7)   elaborarea tematicii  pentru  toate  fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru  fiecare  loc  de munca,  asigurarea informarii și instruirii  salariatilor 'in  domeniul  securitatii șisanatatii  'in munca  si verificarea cunoasterii și aplicarii  de catre salariati  a informatiilor primite;

8)   elaborarea programului de instruire-testare la nivelul  unitatii;

9)   asigurarea întocmirii planului de actiune în caz de pericol  grav si iminent, conform prevederilor art.  101-107  din Normele metodologice nr.1425de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 și  asigurarea  ca  toti salariatii sa fie instruiti pentru  aplicarea lui;

10) evidenta  zonelor cu risc ridicat  si specific  prevazute la art.  101-107;

11) evidenta  meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica,  pentru  care este necesara  autorizarea exercitarii  lor;

12) evidenta  posturilor de lucru care necesita  examene  medicale suplimentare;

13) evidenta posturilor de lucru care,  la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea  aptitudinilor si/sau control  psihologic periodic;

14) monitorizarea functionarii  sistemelor și dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si  control,   precum   si  a  instalatiilor  de  ventilare  sau  a  altor  instalatii  pentru  controlul   noxelor în mediul  de munca;

15) verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare,  avertizare, semnalizare de urgenta,  precum și a sistemelor de siguranta;

16) informarea angajatorului, în scris, asupra  deficientelor constatate în timpul  controalelor efectuate  la locul de munca și propunerea de masuri de prevenire și protectie;

17) participarea la cercetarea evenimentelor conform  competentelor prevazute de art.  108-177 din  HG  nr. 1425/2006   privind   Normele   metodologice   de  aplicare   a  Legii  nr.   319/2006,   cu modificarile si completarile  ulterioare;

18) intocmirea evidentelor  conform competentelor  prevazute la art. 108-177 din HG nr.1425/2006;

19) elaborarea rapoartelor  privind accidentele de munca suferite de salariatii din  unitate, in conformitate cu prevederile  art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea 319/2006;

20) urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control și al cercetarii evenimentelor;

21) urmarirea actualizarii  planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;

(II)  Activitatile  legate  de  supravegherea  starii  de  sanatate  a  salariatilor  se vor  efectua  in conformitate cu prevederile  art. 24 si 25 din Legea nr. 319/2006.

Obligatia angajatorului de a instrui salariatii organizatiei:

(1)  Angajatorul  este obligat  sa efectueze  instruirea  angajatilor  sai  in domeniul  securitatii și sanatatii in rnunca inainte de inceperea  activitatii.

(2) Instruirea in  domeniul  sanatatii  si securitatii  muncii  se realizeaza  obligatoriu  in  cazul noilor angajati,  al celor  care-si  schirnba  locul  de munca  sau felul muncii  si al celor care iși  reiau activitatea dupa o intrerupere mai mare de 6 luni,  cu respectarea  termenelor  stabilite si a celorlalte prevederi legale.

 

Art.26 Obligatiile angajatorului cu privire la protecția maternității.

        Pentru  asigurarea  securitatii și  sanatatii in munca  a salariatelor  gravide  si/sau  mame,  lauz sau care  alapteaza,  regulamentele   inteme  ale  unitatilor  trebuie  sa contina  masuri  privind  igiena, protectia  sanatatii  si  securitatea  in  munca  a  acestora,  in  conformitate  cu  prevederile  prezentei ordonante de urgenta și ale celorlalte acte normative in vigoare.

         Partile vor asigura un regim de protectie  special a muncii femeilor,  cel putin  la nivelul drepturilor specifice   reglementate  de  legislatia   muncii,   respectiv   de  OUG  nr.   96/2003   privind  protectia maternitatii la locurile de munca cu rnodificarile și completarile  ulterioare precum   si de prevederile prezentului regulament.

(1)  Angajatorul va evalua anual impreuna cu medicul de medicina muncii  precum și la orice modificare  a conditiilor  de munca  natura,  gradul  si durata  expunerii  salariatelor  la  riscuri  pentru securitatea sau sanatatea lor și oricarei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii.

(2)  Angajatorul va informa salariatele la angajare si la instruirile periodice, asupra rezultatelor evaluarii privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de munca.

(3)  Angajatorul va pastra confidentialitatea asupra starii de graviditate a salariatei si nu va anunta  alti   angajati   decat  cu  acordul  scris  al  acesteia și doar  in  interesul   bunei  desfasurari  a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila.

         Prezentul   regulament    se   completeaza   cu   dispozitiile   OUG   96/2003   privind   protectia maternitatii la locul de munca.

 

 

            Capitolul V.

Reguli privind respectarea principiului  nediscriminarii si a inlaturarii oricarei forme de încalcare a demnitatii

 

Art.27 Conducerea Școlii Gimnaziale nr.194 din Bucuresti respecta   principiul nediscriminarii  și  va  adopta   masuri,  atunci  cand  este  cazul,  pentru   inlaturarea oricarei  forme  de incalcare a demnitatii salariatilor.

Art.28  În relatiile dintre  angajati,  precum și între  acestia și alte  persoane fizice  cu care vin in contact  pentru  indeplinirea atributiilor de serviciu,  se interzice orice comportament care sa aiba ca scop sau efect  defavorizarea sau supunerea  la un tratament injust  sau degradant a unei persoane sau grup de persoane.

Art.29  În  acest  sens  se vor  respecta  prevederile Legii  nr.  202/2002 privind  egalitatea  de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata.

Art. 30  Crearea  la locul de munca,  de catre  un angajat, a unei  atmosfere de intimidare, de ostilitate    sau   de   descurajare   pentru   o  persoana  sau   un   grup   de   persoane  constituie  abatere disciplinara,  fata de care conducerea va lua act și va aplica  sanctiuni  disciplinare.

  Art.31  Nediscriminarea si inlaturarea formelor de încalcare a demnitatii.Principiul egalitatii de tratament.

(1) În cadrul  relatiilor de munca functioneaza principiul  egalitatii de tratament fata de toti salariatii.

(2)  Este   interzisa  orice  discriminare  bazata   pe  criterii  de  sex,   orientare  sexuala,   caracteristici genetice,  varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare,  etnie,  religie,  opinie  politica, orientare sociala, handicap,  situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

(3) Constituie discriminare directa actele  si faptele  de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul  sau mai  multe dintre  criteriile prevazute la alin. (2), care  au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii,  folosintei  sau exercitarii drepturilor prevazute in legislatia muncii.

(4) Constituie discriminare  indirecta actele și faptele  intemeiate in mod  aparent  pe alte criterii  decat cele prevazute la alin. (2), dar care produc  efectele  unei discriminari directe.

(5)  Pentru  prevenirea si  eliminarea oricaror comportamente,  definite   drept  discriminare bazata  pe criteriul de sex, angajatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa asigure  egalitatea de sanse si de tratament intre angajati,  femei și barbati, in cadrul  relatiilor de  munca de  orice  fel,  inclusiv  prin introducerea  de  dispozitii  pentru  interzicerea  discriminarilor bazate  pe  criteriul  de  sex in regulamentele de organizare si functionare și  in  regulamentele interne ale unităților;

b) sa prevada in regulamentele interne  ale unitatilor sanctiuni  disciplinare, in conditiile prevazute de  lege,  pentru  angajatii  care  incalca demnitatea personala  a altar angajati  prin  crearea  de  medii degradante,  de  intimidare,  de  ostilitate,  de  umilire  sau  ofensatoare,  prin  actiuni  de  discriminare, astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a)-e) si  la art. 11  din lege;

c) îi informeze permanent pe angajati,  inclusiv prin afisare  in locuri  vizibile,  asupra  drepturilor pe care acestia  le  au in ceea  ce priveste  respectarea egalitatii  de sanse  si de tratament lntre  femei și barbati in relatiile  de munca;

d) sa informeze  imediat dupa  ce a fost sesizat  autoritatile publice  abilitate    cu aplicarea și controlul respectarii  legislatiei privind egalitatea de sanse si de tratament intre  femei  si barbati.

Art.32 Atributiile reprezentantilor sindicali sau ale reprezentantilor salariatilor cu privire la discriminarea pe baza criteriului de sex.

(I) Reprezentantii sindicali  din cadrul  organizatiilor  sindicale,  desemnati de confederatiile  sindicale cu atributii  pentru  asigurarea respectarii egalitatii  de sanse  si de tratament între  femei și  barbati  la locul  de munca,  primesc  de  la  persoanele care  se consideră discriminate pe baza  criteriului  de sex sesizari/ reclamatii,  aplica  procedurile de solutionare a acestora și solicita angajatorului rezolvarea cererilor  angajatilor, in conformitate cu Legea  nr. 202/2002, republicata și modificata.

(2) In cazul  in care  nu exista  organizatie sindicala, unul  dintre  reprezentantii alesi  ai salariatilor are atributii pentru  asigurarea respectarii egalitatii  de sanse  și de tratament intre  femei  si barbati  la locul  de munca.

(3) Opinia  reprezentantilor sindicali  din unitati, cu atributii  pentru asigurarea respectarii egalitatii de șanse șide tratament între  femei și barbati  la locul de munca,  se mentioneaza in mod obligatoriu in raportul  de control privind  respectarea prevederilor Legii nr. 202/2002 republicata și modificata,

Art.33  Reclamatii legate de discriminarea la locul de munca

(1)  Angajatii   au  dreptul   ca,  in  cazul  în  care  se  consideră  discriminati,  sa  formuleze  sesizari/reclamatii   catre  angajator  sau impotriva  lui,  daca  acesta  este  direct  implicat și sa solicite  sprijinul organizatiei  sindicale  sau  al  reprezentantilor  salariatilor  din  unitate  pentru  rezolvarea  situatiei  la locul de munca.

(2)  In  cazul  in  care  aceasta   sesizare/reclarnatie nu  a  fost  rezolvata la  nivelul  angajatorului  prin mediere,   persoana angajata  care  prezinta elemente   de  fapt  ce  conduc   la  prezumtia  existentei   unei discriminari  directe sau  indirecte  in  domeniul  muncii,  pe  baza  prevederilor legii  202/2002  privind egalitatea de sanse dintre barbati  si femei,  are dreptul  atat sa sesizeze  institutia competenta, cat și  sa introduca cerere  catre  instanta judecatoreasca competenta in a carei  circumscriptie teritoriala unde  are

domiciliul  sau  resedinta,  respectiv  la  sectia/completul  pentru   conflicte  de  muncaș i drepturi de asigurari  sociale  din  cadrul  tribunalului  sau,  dupa  caz,  instanta  de contencios administrativ, dar nu mai tarziu  de un an de la data savarsirii faptei.

(3)   In cadrul  relatiilor de munca  functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti  salariatii și angajator.

Angajatorul  promoveaza egalitatea de  sanse  intre femei și  barbati,  in  vederea  eliminariidiscrirninarii directe  si indirecte dupa criteriul de sex.

          Prin  egalitatea de sanse  si tratament intre  femei  si barbati  in  relatiile  de rnunca  se intelege  accesul nediscriminatoriu la:

a)  alegerea  ori exercitarea libera a unei profesii  sau activitati;

b)  angajare   in   toate   posturile   sau   locurile   de   munca   vacante și   la   toate   nivelurile   ierarhiei profesionale;

c)  venituri egale pentru  munca  de valoare  egala;

d) informare și  consiliere profesionala,  programe de initiere,  calificare, perfectionare,  specializare și recalificare profesionala;

e) promovare la orice  nivel  ierarhic si profesional;

f) conditii de munca  ce respecta  normele  de sanatate  si securitate  in munca,  conform  prevederilor legislatiei in vigoare;                                    

g) beneficii, altele decat cele de natura salariala și masuri de protecție și asiguraări sociale 

          Hartuirea  pe baza oricarui  criteriu discriminatoriu,  cum ar fi rasa, culoarea,  sexul,  ongmea  etnica,handicapul, orientarea sexuala, varsta, religia este interzisa.

Sunt interzise  salariatilor  orice  actiuni  prin  care  se încalca  demnitatea  personala  a  altor angajati  prin  crearea  de medii  degradante,  de intimidare,  de ostilitate,  de umilire  sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare.

         Pe lânga  sanctiunile  prevazute   in  Legea  nr.  202/2002,  care  pot  fi  de  natura  disciplinara,materiala,  civila,  contraventionala sau penala  dupa  caz,  in  cazul  savarsirii  oricarei  fapte  din cele precizate  mai  sus,  salariatul  va  fi sanctionat  disciplinar  conform  prevederilor  Codului  muncii,  in functie de gravitatea si/sau frecventa abaterilor.

 

                     Capitolul VI

    Reguli  concrete privind disciplina muncii  in          unitate

 

Art.34 (a)Personalul angajat in are obligatia de a respecta regulile de comportament stabilite in Școala Gimnazială nr.194 din Bucuresti dand dovada de responsabilitate și initiative in indeplinirea  sarcinilor ce ii revin.

             (b) Regulile  stabilite  prin  prezentul   Regulament   se  aplica  tuturor   salariatilor  din  Școala Gimnazială nr.194 din Bucuresti,  precum  si  celor  care își desfasoara  activitatea  in  cadrul Școlii prin detasare/suplinire pe perioade determinate.

    (c) Persoanele incadrate in munca la Școala Gimnazială nr.194 din Bucuresti Bucuresti sau  detasate de la o alta unitate sunt obligate sa respecte, pe langa prevederile prezentului  regulament,  si normele de disciplina specifice locului de munca unde își desfasoara activitatea.

    (d) Evidenta prezentei angajatilor se tine prin condica de prezenta existentă  la sediul Școlii.

        (e)  Evidenta  concediilor  de  odihna,  a concediilor  de  studii,  a  concediilor  fara  plata  acordate  in conditiile prevazute  de  lege  aprobate  de  conducerea  Școlii gimnaziale nr.194 din Bucuresti  și  a absentelor nemotivate  se tine de catre  Biroul "Secretariat".

Art.35 Aceste   reguli  generate   privind  disciplina   muncii   în  unitate  sunt  completate   de dispozitiile de la capitolul III din prezentul Regulament ,precum si cu prevederile din fisele de post ale fiecarui angajat.

Art.36 Prevederile  acestui  regulament  se aplica si personalului  angajat temporar, precum si personalului  care presteaza servicii in școală ; aceste prevederi  se pot completa  si/sau modifica  ori de cate ori este cazul,  la solicitarea directorului sau a 2/3 din nr. membrilor Consiliului de administratie si cu acordul liderului sindical.

Art.37  Cadrele   didactice  din  scoala  noastra   urmaresc,  conform  Declaratiei  Universale  a Drepturilor Omului  si Conventiei cu privire  la Drepturile Copilului:

-    formarea si dezvoltarea elevilor în spiritul respectului pentru drepturile omului  si pentru  libertati fundamentale;

 educarea elevilor pentru toleranta și  prietenie între toti oamenii indiferent de sex, rasa, nationalitate, apartenenta religioasa;

 cresterea elevului  'in spiritul respectului fata de valorile culturale ale poporului nostru și  fata de parinti;

 dezvoltarea personalitatii copilului  si tanarului în sensul  asumarii responsabilitatii actiunilor proprii;

 educarea viitorului adult în spiritul respectului pentru  frumos, pentru  valoare și pentru natura.

Art.38  Conducerea scolii  va coordona discutarea Regulamentului, la inceput  de an scolar,  de catre diriginti  Ia clase,  elevilor si parintilor, care vor semna de luare Ia cunostinta,

          Un exemplar din Regulamentul   de organizare si functionare a unitatilor de învatamantul preuniversitar,  elaborat  de  M.E.N.  precum  și  un  exemplar din  Regulamentul  Intern  al  școlii noastre se afla la biblioteca și pe site-ul școlii pentru  a putea  fi consultat de orice angajat al scolii, de elevi și de parinti.

 

 

 

 

 

Personalul didactic,  auxiliar și nedidactic

 

Personalul didactic de predare

 

Art.39 (1)Drepturile și obligațiile personalului didactic de predare sunt cele prevăzute la art.46-50 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr.5079/2016 , precum și:

a) realizează toate documentele individuale de proiectare/planificare conform cerinţelor şi la termenele stabilite.          

b) evaluează ritmic activitatea elevilor, conform  normelor docimologice.

c) consemnează în cataloage rezultatele evaluării elevilor, în conformitate cu  termenele propuse în graficul Comisiei de monitorizare a evaluarii elevilor, aprobat in Consiliul de Administratie.

             d) încheie situaţia şcolară semestrială/anuală a elevilor, în termenele stabilite.

            (e) să respecte programul formulat prin orarul şcolii şi  intervalul de desfăşurare a orelor de curs.

Întârzierile la orele de curs sunt considerate abateri de la regulament şi   se sancţionează astfel:

                        a) observaţie;

                        b) consemnarea în condică „oră neefectuată”, dacă întârzierea depăşeşte 25 minute sau dacă întârzierile se repetă sistematic

            (f)să anunţe, în timp util, conducerea şcolii pentru a se putea lua măsurile necesare suplinirii,în cazul în care,din motive obiective, acesta nu-şi poate desfăşura ora de curs sau alte activităţi cu elevii

(g)sa comunice serviciului secretariat, în termen de 24 de ore, perioada concediului medical. Predarea certificatului se va face până,cel mai  târziu, în ultima zi a lunii în care revine din concediu, personal sau prin intermediul altei persoane.

(h)să solicite acordul diriginților elevilor care se înscriu în excursii sau în activităţi extraşcolare coordonate

(i)au dreptul să cheme la şcoală părinții elevilor  cu probleme, doar cu acordul dirigintelui, care va lua măsurile potrivite înştiinţând, în prealabil, conducerea şcolii.

(j) să efectueze serviciul pe școală, conform programării realizate de comisia pentru orar.

(2) Media se consideră corect încheiată,dacă numărul de note acordate,exclusiv nota de la teza, unde este cazul,  este cel putin egal cu numărul săptămânal de ore de curs, prevăzut în planul de învăţământ.  

Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână la care profesorul va consemna în catalog cel puțin două note.

            (3) Elevii aflaţi în situaţie de corigenţă vor avea, cu cel putin o notă în plus faţă de numărul de note prevazut de Regulament.

            Art. 40  Este interzis profesorilor să se substituie dirigintelui clasei, să motiveze absenţe, să comunice note, sau să comenteze în vreun fel situaţiile familiale ale elevilor.

Art. 41 Profesorii nu au dreptul să folosescă sau să transmită, în interes personal, datele personale ale elevilor.

Art. 42   Profesorii pot exprima liber opinii în spatiul şcolar, dacă acestea nu afectează prestigiul colegiului, demnitatea umană  sau pe cea a profesiei de educator.

            Art. 43   Participarea profesorilor la activităţile extracurriculare  desfăşurate în şcoală sau în afara şcolii, constituie un criteriu de evaluare a activităţii, criteriu care va fi luat în considerare  la acordarea calificativului anual. 

Art.44(1) Serviciul pe şcoală reprezintă un indicator al evaluării activităţii, fiind obligatoriu pentru cadrele didactice conform articolului 50 din ROFUIP-ul aprobat prin OMNCS 5079/2016. Acesta se efectueaza  conform planificării realizate de comisia pentru orar in zilele in care cadrul didactic are cele mai putine ore .

În Școala Gimnazială nr.194 serviciul pe școală se efectuează astfel:

·         Pe timpul pauzelor și în ziua înscrisă pe grafic, la semiinternat(corpul C) ,serviciul se face de către învățători/profesori învățământ primar pana la ora 13:00 de catre cadrele didactice care desfasoara cursuri in acest corp si pana la ora18:00 de cadrele didactice care desfasoara activitati SDS; iar la sala de sport și în corpul A de către invatatori/ profesori pentru invatamant primar si profesori, conform procedurii elaborate de C.E.A.C.

(2) Serviciul pe scoala se desfășoară, de regulă, în două ture, în intervalul 08.00-18.00.

(3) Atribuţiile și obligațiile profesorului de serviciu pe şcoală sunt următoarele:

a)se prezintă în şcoală cu cel puţin 10 minute înaintea începerii  programului şi părăseşte şcoala, după ce toţi elevii si profesorii şi-au încheiat programul.

b)securizează cataloagele prin închiderea acestora în fişet, la încheierea programului

c)asigură punctualitatea la ore a cadrelor didactice şi a elevilor. În cazul în care constată lipsa unor colective de elevi, sau a unor profesori de la programul precizat prin orar, va anunţa directorul, în vederea luării măsurilor potrivite, și va consemna constatările în procesul-verbal. 

d)profesorul de serviciu are obligaţia să ia măsuri pentru asigurarea comportării civilizate a elevilor în timpul pauzelor și să informeze directorul/ directorul adjunct în legătură cu  actele de indisciplină ale elevilor si să urmărească respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I.

e)în cazul unor evenimente deosebite, profesorul de serviciu anunță directorul/ directorul adjunct, care va stabili măsurile necesare. În lipsa acestuia, profesorul de serviciu va solicita ajutorul serviciilor abilitate: salvare, pompieri, poliţie.

f)consemnează în caietul de procese-verbale toate evenimentele care au loc în şcoală, pe durata serviciului: acte de indisciplină a elevilor, absenţe de la ore ale profesorilor precum  şi toate activităţile organizate în spaţiul liceului.

g) urmăreşte semnarea condicii de prezenţă a personalului didactic, din ziua respectivă, şi  trece în procesul-verbal numele profesorilor care nu au semnat.

h)în cazul în care,din motive obiective, profesorul nu-şi poate efectua serviciul pe şcoală în ziua în care a fost programat,acesta are obligaţia să anunţe conducerea şcolii în timp util şi să găsească profesor care să îl inlocuiască.

            Art.45.(1) Personalul didactic care organizează excursii sau tabere trebuie să respecte procedura I.S.M.B.

(2) Documentele necesare organizării excursiilor/taberelor sunt:       

a) cerere aprobată de  Consiliului de Administratie

b)plan de excursie tipizat,avizat de conducerea şcolii

c)proces-verbal de instructaj, semnat de elevi

d) acordul părinţilor

d)avizul cabinetului medical al Colegiului

            e)contract (pentru tabere sau pentru excursii externe)

            f)licenta agentiei de turism

            g)licenta pentru transport rutier

            h)polita de asigurare a autovehiculului si a persoanelor transportate

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) vor face obiectul unui dosar care va fi păstrat în şcoală, pe baza căruia conducerea şcolii va obţine aprobarea I.S.4

(4)Excursiile/taberele se organizează numai în vacanţele şcolare sau în afara orelor de curs.

(5)Excursia sau tabăra trebuie să aibă un plan de desfăşurare care să ţină cont de capacitatile fizice ale elevilor şi de anotimpul în care se organizează activitatea.

(6) Elevii trebuie instruiţi cu privire la  regulile de securitate pe durata transportului, a excursiei sau a taberei.

(7) Nu se organizează excursii în perioada desfăşurării tezelor.

Art.46(1) Drepturile și obligațiile profesorilor diriginţi/învățători/profesori învățământ primar sunt cele prevăzute la art. 72-78 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr.5079/2016, precum și:

a) realizează documentele de proiectare/ planificare a activităţii educative, tematica orelor de consiliere şi de orientare, în concordanţă cu termenele stabilite de către coordonatorul de proiecte şi de programe educative şcolare şi extraşcolare.

b) planifică şi desfăşoară consultaţii  cu părinţii elevilor.

c) organizează cel putin doua şedinţe cu părintii pe semestru. Principalele probleme formulate de părinţi vor fi consemnate înprocesul-verbal al şedinţei, semnat de către părinţi şi aduse la cunoştinţa directorilor sau a coordonatorului pentru proiecte şi pentru programe educative.

d) înaintează, dacă este cazul, Consiliului de administraţie,propuneri pentru suspendarea alocaţiilor şi a burselor şcolare pentru elevii care au un număr mare de absenţe nemotivate sau care au abateri disciplinare.

e) întocmește, la finalul fiecărui semestru, informări privind activitatea educativă derulată, starea disciplinară sau alte probleme specifice colectivelor de eleviși le înaintează conducerii şcolii

f) întocmește/actualizează fișele cu datele personale și situația familială a elevilor, în vederea obtinerii burselor şi a înscrierii în programe sociale și le înaintează secretariatului şcolii, la termenele stabilite, în primele două săptămâni ale semestrului I.

g) colaborează cu cabinetul de asistenţă psiho-pedagogică, cabinetele medicale ale şcolii şi sprijină programele acestora în menţinerea stării corespunzătoare de sănătate a elevilor.

h) elaborează situaţiile de risc educaţional la nivelul colectivului de elevi pe care-l conduce.

(2) Dirigintele trebuie sa asigure confidențialitatea informațiilor privind problemele personale ale elevilor și să nu le aducă la cunoștință altor persoane fără acordul părinților/tutorilor acestora.

 

 

 

 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic

 

Art.47 .Atribuţiile personalului didactic auxiliar si nedidactic sunt cele prevăzute la art.82-89 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMENCS nr.5079/2016, cele stabilite prin fişa postului aprobată de director și prin prevederile actelor normative specifice.

 

Personalul auxiliar

Art 48.Angajatii serviciului secretariat au urmatoarele  obligatii:

a) să afiseze la vedere şi să respecte programul de lucru.

b)să asigure permanenţa în şcoala, în zilele lucrătoare, pe durata unui program care începe la ora 800 şi se termină la ora 1900

c) să manifeste respect faţă de toate persoanele cu care vin în contact, să dea dovadă de amabilitate şi de tact.

d) să afişeze la avizierul din holul școlii informaţiile utile părinţilor, elevilor, precum şi modelele pentru redactarea unor cereri.

e) să asigure confidenţialitatea informaţiilor legate de elevi sau de părinţii acestora, să nu transmită adrese, telefoane sau alte date despre elevi sau despre profesori, decat persoanelor autorizate.

f)  să-şi securizeze documentele şi informaţiile, inclusiv cele de pe calculator. În cazul în care persoane din şcoală sau din afara şcolii solicită anumite informaţii, acestea vor fi furnizate numai cu acordul directorului şi numai de catre persoana care le gestioneaza.

g) să transmită, în timp util, către directori sau către şefii de catedră toate informațiile primite prin fax sau e-mail.

            Art.49. Personalul sanitar are urmatoarele obligatii:

a) să asigure asistenţa sanitară conform programului, precum şi în timpul activităţilor şcolare sau extracurriculare:examene, concursuri, olimpiade.

b) să facă toate demersurile necesare în scopul asigurării necesarului de medicamente şi de aparatura necesară acordării primului-ajutor.

c) să monitorizeze starea de sanatate a elevilor şi să  completeze fişele acestora.

d) să informeze diriginţii sau familiile acestora  dacă sunt necesare consulaţii de specialitate mai amanuntite.

e)să avizeze adeverinţele medicale ale elevilor în termen de 7 zile de la primire. Răspunderea pentru avizarea în timp util a adeverinţelor/scutirilor medicale revine exclusiv medicului/ asistentului medical.

f) să verifice dacă elevii cu un numar foarte mare de scutiri se află în evidenţa medicului emitent al adeverinţei/scutirii.

g) să respecte programul de lucru afişat şi să anunţe conducerea şcolii dacă intervin probleme care îi impiedică să vina la lucru.

h) să primească şi să avizeze scutirile de educaţie fizică, până la sfârşitul lunii octombrie, apoi să le predea profesorului de educaţie fizică care are obligatia de a le transcrie in catalog.

i) să dea avizul elevilor care doresc să plece în excursie sau în tabără,după  vizita medicală şi după consultarea fişelor medicale.

j) să avertizeze profesorul-insoţitor asupra eventualelor probleme medicale care pot aparea.

k) să nu reţină elevul mai mult decât strictul necesar, în situaţia în care acesta se prezintă pentru primul-ajutor  în timpul orei de clasă. Se exceptează situaţia în care cadrul medical consideră că elevul are nevoie de repaus la pat. In această situaţie, cabinetul medical va emite scutire pentru elevul respectiv, care va fi semnată, obligatoriu, de către medicul şcolar.

l) să programeze ședinţele de tratament stomatologic în afara orelor de curs.

Art.50  Bibliotecarul are următoarele obligații:

a) afişează şi respectă programul de lucru aprobat de Consiliul de Administrație

b) colaborează, în principal,cu şeful catedrei de limba română dar şi cu sefii altor catedre, în  vederea organizării de activităţi comune.

c) organizează activităţi specifice: lansări de carte, întâlniri literare, simpozioane, mese rotunde, şi  prezintă şefilor de catedre oferta de carte, manuale, reviste precum şi orice informaţii ultile activităţii la clasa.

d) informează elevii despre evenimentele organizate de bibliotecile municipale, precum şi despre  apariţiile editoriale, în legătură directă cu programa şcolara.

e) afişează la loc vizibil adresele biblitecilor municipale şi numerele de telefon.

f) informeaza directorul, de doua ori pe semestru, în privinţa numărului de elevi care folosesc serviciul bibliotecii.

g) informează directorul, la finalul fiecărui an calendaristic, despre variația fondului de carte din anul respectiv.

h) elaborează/actualizează Regulamentul specific bibliotecii pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului de Administratie.

i) asigură accesul cadrelor didactice în bibliotecă, inclusiv pentru activități cu elevii, pentru consilii profesorale sau pentru alte activitati programate de acestia si aprobate de către director.

Art.51 Administratorul  are următoarele obligații și răspunderi:

a) monitorizează și coordonează aprovizionarea şcolii/gradinitei cu consumabile şi cu materiale necesare curăţeniei şcolii.

b) monitorizeaza consumul de materiale şi îl adaptează la nevoile scolii.

c) organizează şi controlează  activitatea personalului de serviciu şi a celorlalti angajaţi aflaţi în subordinea sa.

d) răspunde de curățenia claselor, a cabinetelor, a holurilor,a grupurilor sanitare şi a curţii scolii.

e) răspunde de starea instalatiilor sanitare si a centralei termice.

f) monitorizează activitatea personalului de pază şi întocmeşte graficul după  care işi desfăşoară acestia activitatea, raportând directorului orice abatere.

g) predă diriginţilor/profesorilor, la începutul fiecărui an şcolar, pe baza de proces-verbal,sălile de  clasă cu toate dotările şi le preia, la finele anului, pe bază de proces-verbal

h) planifică şi ţine evidenţa concediilor de odihnă ale personalului subordonat şi realizează, împreună cu Consiliul de administratie, evaluarea anuală a acestuia

i) răspunde de cunoasterea si de respectarea normelor de protectia muncii a personalului de serviciu.

j) răspunde de repararea deteriorărilor produse de elevi. Recuperează, împreună cu dirigintii, sumele necesare reparaţiilor, de la cei care au produs pagubele.

k) informează periodic directorul, cu privire la starea mobilierului din clase, din cabinete şi din laboratoare. 

l) ține legătura cu toate instituţiile care furnizează servicii  școlii.

m) face propuneri corecte, pentru proiectul de buget al școlii.

Art.52 (1)Serviciul de paza este asigurat de catre patrula scolara formata din agenti ai Politiei Locale Sector 4.

Agentii de paza au următoarele obligaţii specifice:

a) să permită accesul în şcoala, atât al persoanelor cât şi al autovehiculelor care sunt autorizate pentru acces.

b) să sprijine şi să controleze  elevii si sa noteze datele persoanelor străine care pătrund în incinta școlii, într-un registru special.

c) să predea persoanelor care au intrat în unitatea şcolară ecusonul de vizitator.

d) să ţină propria evidenţă a numerelor de înmatriculare ale autovehiculelor   care staţionează în curtea şcolii.

e) să permită intrarea elevilor doar în baza carnetului de elev cu fotografie, vizat pe anul în curs sau a ecusonului scolii.

f) să anunţe conducerea şcolii despre orice eveniment produs în timpul serviciului  şi despre măsurile luate.

g) să sesizeze poliţia de proximitate în legătură cu fapte care pot aduce prejudicii instituţiei.

h) să anunţe, în timp util,conducerea şcolii, în situaţia de imposibilitate a prezentării  la program.

i) să cunoscă locurile şi punctele vulnerabile din perimetrul şcolii, să le aducă la cunoştinţa directorului pentru a preveni producerea unor fapte de natură să aducă prejudicii şcolii sau fapte care pot  perturba procesul de învăţământ.

Personalul nedidactic

Art.53(1) Personalul nedidactic se subordonează administratorului.

(2) Atribuţiile fiecărei funcţii sunt menţionate în fişele de  post întocmite de director.

Art.54 (1) Personalul de îngrijire are următoarele obligaţii:

            a) să-şi desfăşoare activitatea după un program bine stabilit, aprobat de administrator

            b) să asigure curăţenia spaţiilor înainte sau după terminarea cursurilor. În situatii deosebite, la cererea directorului, a administratorului sau a unui profesor  se poate interveni şi în timpul pauzelor .

            c) să poarte echipament de protectie.

            d)să dovedească respect şi consideraţie în relaţiile cu elevii, cu părinţii/ reprezentanţii legali şi să nu intre în conflict cu aceştia.

            e) să informeze conducerea şcolii sau administratorul ori de câte ori constată defecţiuni ale instalaţiilor sau deteriorări ale mobilierului

            (2)Sunt interzise agresarea fizică sau verbală a elevilor, a profesorilor sau a celorlalte persoane cu care, prin natura meseriei, intră în contact.

            Art.55 Analistul programatorul, ajutorul programator, tehnicianul, laborantul, personalul din serviciul „Contabilitate” sunt subordonaţi directorului. Atribuţiile fiecărei funcţii sunt menţionate în fişele de  post aprobate de acesta.

            Art.56 Serviciul de contabilitate asigură şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în acest domeniu.

Art.57 Personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic au dreptul la concedii fără plată pentru situaţii personale, conform legislaţiei în vigoare şi cu aprobarea Consiliului de Asministraţie.

            Alte reglementări specifice personalului didiactic

Art.58 Cadrele didactice  nu au voie sa desfasoare activitati de pregatire in cadrul scolii cu elevi din alte unitati scolare.

Art.59 Cadrele  didactice  vor  respecta  cu  strictete  actul  didactic:  45  de  minute  ora  de curs,  fara utilizarea  telefonului   mobil.  Nerespectarea   acestei  prevederi   atrage   sanctiuni:   taierea  orei, discutarea in C.A.

Art.60 Cadrele  didactice  au obligatia  sa arate  elevilor  toate  lucrarile  scrise  corectate.  Parintii  pot consulta lucrarile semestriale in prezenta profesorului.  Profesorul  are obligatia de a pastra lucrarile, testele, referatele  si portofoliile  pentru care elevul primeste nota in catalog; acestea se arhiveaza dupa fiecare semestru si se pastreaza pana la sfarsitul anului scolar urmator.

 

   CAPITOLUL VII.

Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul  unitatii

 

Art.61 Angajatorul si salariatii  se  obliga  sa  respecte  prevederile  legale  privind  protectia, securitatea si sanatatea in munca, precum si toate reglementarile legale in vigoare, aplicabile in acest  domeniu.

Art.62 In vederea  mentinerii  si imbunatatirii  conditiilor de munca,  conducerea  Școlii Gimnaziale nr.194 din Bucuresti va adopta urrnatoarele masuri:

•    amenajarea ergonomica  a locurilor de munca;

•    asigurarea conditiilor de munca in raport cu evolutia tehnicii;

•    asigurarea conditiilor de mediu, iluminat, microclimat,  zgomot, vibratii, temperatura;

•    amenajarea anexelor sociale la locurile de munca;

•    prevenirea  și combaterea  riscurilor profesionale;

•   informarea si pregatirea  salariatilor asupra situatiilor de rise si care pot pune in pericol sanatatea și securitatea salariatilor;

•   adoptarea masurilor de protectie  colectiva, cu prioritate fata de masurile de protectie individuale.

Art.63  I functie   de   conditiile  de  la   locul   de  munca,   salariatii   Școlii gimnaziale nr.194 din Bucuresti au dreptul,  dupa  caz,  la  echipamente  de  lucru  și  protectie, materiale  igienico -sanitare.

Art.64  Sarcinile de serviciu trebuie stabilite in limitele felului muncii pe care fiecare salariat  s-a  obligat  sa  o  presteze   la  incheierea   contractului   individual  de  munca  si  conform atributiilor cuprinse in fisa postului.

Art.65 Numarul de personal se stabileste in functie de prevederile legate, de durata  timpului normal de munca  ( 8 ore/zi).

În  ceea  ce  priveste   securitatea și  sanatatea  in  munca  a  salariatelor  gravide   si/sau  mame, lauze  sau care  alapteaza,  angajatorul  va asigura  la  locul  de munca  masuri  privind  igiena,  protectia sanatatii și  securitatea muncii  a acestora conform  prevederilor legale.

Inforrnari in scris cu privire la starea fiziologica

 Salariatele gravide  si/sau mamele,  lauzele sau care alapteaza pentru a beneficia de aceste rnasuri trebuie  sa informeze in scris angajatorul asupra  starii  lor fiziologice astfel:

a)  salariata  gravida  va anunta  in scris angajatorul asupra  starii sale fiziologice de graviditate,  va  depune   in  copie   Anexa   pentru   supravegherea  medicala  a  gravidei   - document medical,   completat de  medic,  insotita de  o cerere  care  contine  inforrnatii  referitoare  la starea  de maternitate si solicitarea de a i  se aplica  masurile de protectie prevazute de lege; documentul medical va contine  constatarea starii  fiziologice de sanatate,  data  prezumtiva a nasterii,  recomandari privind capacitatea de munca;

    b)  salariata  lauza, care si-a reluat  activitatea dupa efectuarea concediului de lauzie, respectiv  a concediului postnatal  obligatoriu  de 42 de zile, sau dupa  caz a 63 de  zile ale concediului de  lauzie,   va  solicita  angajatorului  in  scris  masurile  de  protectie prevazute  de  lege,  anexand   un document medical  eliberat de medicul  de familie/medicul specialist.

c)  salariata care alapteaza,  la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, va anunta  angajatorul in  scris  cu privire  la inceputul si sfarsitul prezumat al perioadei de alaptare, anexand  documente medicate eliberate de medicul  de familie/medicul specialist 'in acest  sens care va cuprinde și recomandari cu privire  la capacitatea de munca  a acesteia;

Obligatiile salariatelor mame, gravide, lauze sau care alapteaza

(1)  Salariatele  gravide și /sau  mamele,   lauzele  sau  care  alapteaza  au obligatia  de a se prezenta la medicul  de  familie/medicul   specialist, pentru  eliberarea unui  document medical  care  să le ateste starea,  care  va  fi prezentat in  copie  angajatorului, in termen  de maxim  5  zile  Iucratoare de  la data eliberarii.

(2) in cazul  'in  care  salariatele  nu indeplinesc obligatia și  nu inforrneaza in scris  angajatorul  despre starea  lor,  acesta   este  exonerat  de  obligatiile  sale  prevazute  'in  OUG   96/2003   privind   protectia maternitatii  la  locurile  de  rnunca,  asa  cum  a  fost  modificata si  completata  ulterior, cu  exceptiile prevazute de aceasta.

         Reprezentantii   sindicali    sau   reprezentantii   alesi   ai   salariatilor   avand   atributii  privind asigurarea  respectarii  egalitati   de  sanse  intre  femei   si  barbati,   desemnati  in  baza  Legii  nr.   nr. 202/2002  privind  egalitatea de sanse intre femei  si barbati,  republicata si modificata, au obligatia  de a  organiza   semestrial,  in  unitatile   in  care  functioneaza,  informari   privind   prevederile  OUG   nr. 96/2003 privind protectia maternitatii  la locurile de munca.

 

|CAPITOLUL VIII.

   Organizarea muncii.

 Timpul de muncă. Programul de muncă

Art. 66 Timpul de muncă şi de odihnă

Conform legislaţiei în vigoare, durata timpului de muncă al fiecărui salariat este de 8 ore efectiv pe zi, respectiv de 40 de ore săptămânal şi se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile. Pentru cei angajati cu contract de munca cu timp partial, durata timpului de munca este de  2 – 4 ore/zi, 10 – 20 ore/saptamana, conform contractului de munca.

Programul de lucru pentru personalul nedidactic  este intre 6:00-14:00/14:00-22:00,iar pentru personalul didactic din invatamantul primar  este intre 8:00-11:30/12:25, respectiv  8:00-13:00 in functie de graficul  serviciului pe scoala stabilit.Pentru personalul didactic /gimnaziu programul se desfasoara conform orarului stabilit, respectiv graficului de serviciu pe scoala.

Rămânerea în cadrul școlii  peste programul normal de lucru, se face numai cu aprobarea conducerii acesteia.

Art. 67  a. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca ce include si orele suplimentare poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana cu conditia ca media orelor de munca calculata pe o perioada de referinta de 3 luni calendaristice sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana. Durata zilnica a timpului de lucru de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore.
b. Pauza de masa nu este inclusa in durata zilnica normala a timpului de munca.
c. Repaosul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.

Art. 68 Conducerea școlii îşi rezervă dreptul, respectând limitele şi procedurile impuse de legislaţia în vigoare de a modifica programul de lucru în funcţie de nevoile serviciului.
Art. 69 Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 de zile calendaristice dupa efectuarea acesteia. In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru. In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. Sporul pentru munca suplimentara va fi de 100% din salariul de baza. Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara.
Art. 70 a. Conducerea are obligatia de a infiinta evidenta prezentei personalului la serviciu, pe baza unei condici in care salariatii vor semna la prezentare si la plecare.
            b. Înainte de începerea programului de lucru, precum şi la sfârşitul orelor de program, salariaţii sunt obligaţi să semneze condica de prezenţă de la compartimentul sau locul de muncă unde sunt încadraţi. Conducătorul locului de muncă are obligaţia să vizeze zilnic condica de prezenţă, la începerea şi la sfârşitul programului de lucru .
            c. Salariaţii care întârzie de la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze superiorului ierarhic situaţia, chiar dacă este vorba de un caz de forţă majoră. În afara cazurilor neprevăzute, toate absenţele trebuie autorizate în prealabil de superiorul ierarhic. În cazul în care absenţa s-a datorat unui motiv independent de voinţa celui în cauză ( boala , accident etc.) superiorul ierarhic trebuie informat imediat, acesta fiind cel în măsura să aprecieze, în toate cazurile, dacă este necesar să se ia masuri sau să se propună măsuri disciplinare.

Art. 71  Conducătorul instituției răspunde de organizarea şi tinerea evidenţei proprii privind concediile de odihnă, concediile fără plată, zilele libere plătite, învoiri de la program şi alte aspecte care privesc timpul de muncă şi odihnă al salariaţilor.

Programul de activitate al școlii

Art. 72  Programul scolar  se desfasoara în zilele  lucratoare astfel:

   dimineata,  cursurile  incep  la  ora  8:00  si se termina cu ultima  ora de curs la ora 11:30/12:25.

•     dupa  amiaza,  cursurile incep  la ora 12.00/13.00;  programul se incheie  dupa  ultima ora de curs, la ora 17:50/18:50.

Programul semiinternatului se desfășoară in zilele  lucrătoare astfel:

·         Luni-joi, orele 10.30-18.30.

·         Vineri, orele 10.00-18.00.

         Orele  de curs  au durata  de 45 de minute, cu pauze  de  10  minute  intre  ele, exceptand programul  de iarnă sau situatiile speciale aprobate  conform  prevederilor legale aflate  in vigoare.

Art. 73  Cadrele didactice  se prezinta  la scoala  cu cel putin  5 minute inainte  de prima ora din orarul propriu.

Art. 74   Personalul  didactic  auxiliar,   personalul  administrativ,    personalul  de  ingrijire și de  paza lucreaza conform unui program intocmit de comun   acord  cu sefii catedrelor/comisiilor metodice sau de sefii de compartimente și avizat  de conducerea scolii.

Art. 75  În vederea creșterii siguranței în școală, așa cum este stipulat în art.5 din Legea nr.35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, precum și a Legii nr.29/2010, elevii  se prezinta cu cel putin  5 minute  inainte de prima ora din  orarul  clasei  din  care  fac parte;  accesul  elevilor  in  scoala  se  face  pe  baza  cametului de elev/ Iegitimatiei/  uniformei școlare si ecusonului atasat cu insemnele scolii:

 (a) Uniforma  are două piese pentru fete:

            - fustiţa şi vestă roşie cu ecuson ce contine insemnele scolii

            - bluză albă sau de culoare deschisă

            - pantofi negri, maro sau gri închis cu toc mic;

             (b) Uniforma la băieţi este compusă din:

- vestă roşie cu ecusonul si insemnele scolii

- cămaşă albă sau de culoare deschisă

- pantalon negru, bleumarin sau o altă culoare închisă;

Art. 76  Prezenta  in scoala, in afara  programului scolar ,  a oricarei  persoane,  chiar daca este  salariat al scolii,  trebuie  anuntata cu 48 de ore înainte si supusa  aprobarii directorului si se va consemna de catre personalul de paza, ln Registrul de poartă.

Art. 77  Profesorii  vor asigura, în timpul  orelor, conditii  civilizate de tinuta,  curatenie si ordine.

Art. 78  Profesorii  au obligatia sa verifice daca elevii  au Iasat in ordine sala de clasa, dupa ultima ora de curs.

Art. 79  Accesul  oricarei persoane în clasa, în timpul  orei este permis  numai  cu acordul  directorului/directorului  adjunct  si al profesorului care preda la ora respectiva.

Art. 80   Continutul fiecarui  anunt pentru  elevi   va fi consemnat 'in  Registrul de comunicări si va fi avizat  de catre director/director adjunct.

Art. 81  Accesul  persoanelor straine în scoala  este permis  numai  dupa  consemnarea datelor  personale din  actul  de  identitate și  a  scopului   vizitei  in  Registrul   de  poarta.  Acestea vor  purta  ecusoane cu inscriptia  "Vizitator"   și le vor inapoia la sfarsitul vizitei.

Art. 82  Este  permis    accesul,  in  curtea  scolii,  numai  pentru  autovehiculele  care  apartin  cadrelor didactice,  scolii,  salvarii,  politiei,  pompierilor,  jandarmeriei,  salubrizarii  precum și  acelora  care asigura dotarea/aprovizionarea,  repararea   unor  defectiuni,  si  situatiile  in  care  sunt  organizate activitati in scoala.

Art. 83  Este interzis  accesul  în  scoala  a persoanelor  aflate  sub  influenta  bauturilor  alcoolice  sau a celor tulburente.

Art. 84  Dirigintii vor transmite  la serviciul de paza tabele nominale  cu persoanele  invitate  la sedinte.

               În  cazul  organizarii  altor activitati obligatia  ii  revine  profesorului  care a organizat.  In baza acestor documente  li se va permite accesul in scoala, dupa verificarea identitatii lor.

 

 

 

 

 

Capitolul  IX

Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale salariatilor.

 

         Hotararile privind raspunderea  disciplinara  si disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de invatamant de catre consiliul de administratie,  cu votul a 2/3 din totalul membrilor. Directorul  unitatii  de  invatamnat emite deciziile  conform  hotararilor  consiliului  de administratie. Angajatorul este unitatea de invatamant.

Art. 85  Regulile referitoare la procedura disciplinara sunt conform metodologiei  stabilite prin ordin al ministrului  educatiei cercetarii și stiintei.

Art. 86  Procedura de solutionare a cererilor sau a reclamatiilor

(1) In masura in care va face dovada incalcarii unui drept al sau, orice salariat  interesat poate sesiza angajatorul   cu  privire   la  dispozitiile  prezentului   Regulament,   in  scris  cu  precizarea   expresa  a prevederilor ce ii  incalca  dreptul  si a prevederilor  legale  care  considera  salariatul  ca  sunt  astfel incalcate.

(2) Angajatorul  desemneaza   o persoana  care  sa formuleze  raspunsuri  la cererile  sau reclamatiile individuale ale salariatilor in legatura cu modul de derulare al raportului  de munca intre angajator și angajat cu respectarea  prevederilor  Regulamentului  de catre angajati  care vor fi comunicate acestora personal  sau  prin  posta,  sau  constituie  o  comisie  de  solutionare  a  sesizarilor  sau  contestatiilor, stabilind prin decizia sa modul de functionare al acesteia.

Art. 87  Înregistrarea și solutionarea sesizarilor/contestatiilor/reclamatiilor.

(1)  Sesizarea/Contestarea/Reclamatia  formulata de angajat va fi inregistrata in Registrul  general de intrari - iesiri  al unitatii si va fi solutionata  de catre persoana/comisia  imputemicita  special de catre  angajator,  in  conformitate  cu  atributiile  stabilite  in  fisa  postului,  sau   precizate in  cuprinsul contractului individual de munca.

(2) Sesizarea va fi solutionata  si raspunsul va fi redactat  in termen  de maxim  30  zile calendaristice, dupa cercetarea tuturor  irnprejurarilor care sa conduca la aprecierea corecta a starii de fapt și va purta viza conducerii  societatii.

(3)  Dupa  inregistrarea  raspunsului  in  Registrul   general   de  intrari   iesiri,  acesta    va  fi  comunicat  salariatului ce a formulat sesizarea/contestatia /reclamatia de indata,  in urrnatoarele modalitati:

a)   personal,  sub semnatura de primire, cu specificarea datei primirii;

        b)   prin posta,  in situatia  in care  salariatului  nu i  s-a putut inrnana  personal raspunsul  in termen de 2 zile, sub regim  de scrisoare recomandata cu confirmare de primire;

Controlul  legalitatii dispozitiilor cuprinse in prezentul  Regulament

Art. 88  Controlul legalitatii   dispozitiilor   cuprinse   in  prezentul  Regulament  este   de  competenta instantelor  judecatoresti   - tribunalul  in   a  carei   circumscriptie  reclamantul  iș are   domiciliul, resedinta,  sau  dupa  caz  sediul,  care  pot  fi sesizate  in  30  de  zile    de  la  data  cornunicarii  de  catre angajator a modului  de solutionare a sesizarii  formulate cu respectarea prevederilor legale.

 

Sesizarile cu privire la incalcarea drepturilor si intereselor salariatilor

Art. 89 (1)  Procedura  de  solutionare  pe  cale  amiabila  a  plangerilor  individuale  ale  salariatilor  este  cea stabilita  pentru   sesizarea  cu  privire   la  incalcarea  drepturilor  personale  ale  salariatului  de  catre prezentul   Regulament. Aceste  proceduri vin  in completarea celor  stabilite in  contractul   colectiv  de munca  la nivel de unitate/ramura.

(2)  Plangerile  salariatilor  in justitie  nu  constituie  motiv  de  desfacere a  contractului  individual  de munca.

 

Capitolul X

Abaterile disciplinare și sanctiunile aplicabile

Art. 90  Incalcarea  obligatiilor  de munca,  a normelor legale,  a regulamentului intern,  a contractului individual   de  munca,   a  contractului  colectiv   de  munca,   a  ordinelor și   dispozitiile  legale   ale conducatorilor  ierarhici   si  normelor  de  comportament,  savarsite  cu  vinovatie,  constituie  abatere disciplinara si se sanctioneaza indiferent de functia pe care o are persoana care a savarsit-o.

a)    neindeplinirea   sau    indeplinirea    necorespunzatoare    a    atributiilor    de serviciu rnentionate  in fisa postului;

 b)  nerespectarea  codului   etic și  a  hotararilor  organelor  colective  de    conducere și  ale Școlii Gimnaziale nr.194 din Bucuresti ;

   c)  nerespectarea disciplinei muncii,  a prevederilor cuprinse in prezentul  regulament și in contractul  individual de munca;

 d)  incalcarea normelor de  comportare la locul  de  rnunca  sau  a dispozitiilor legale ale sefilor  ierarhici;

e)    absentele nemotivate de la serviciu;

f)    intarzierea la programul de lucru;

g)    parasirea nemotivata a locului de munca  in interes personal;

h)    falsificarea de acte privind diversele  evidente;

i)      scoaterea unor bunuri materiale sau documente din institutie, fara formele  legale;

j)      executarea unor  lucrari straine de interesele institutiei in timpul  programului de lucru;

k)     divulgarea  catre   persoane  din   afara   institutiei    unor   date   privind    activitatea Școlii Gimnaziale nr.194 din Bucuresti , care  nu sunt de interes public  sau a unor  date personale ale salariatilor, fara acordul  acestora;

I)      desfasurarea de activitati ca salariati,  administratori  sau  prestatori de servicii  la  alte persoane fizice sau juridice, in timpul  programului de lucru;

m)    primirea  de  la  cetateni   sau  salariati  a  unor  sume  de  bani  sau  altor  foloase  pentru activitatile prestate  in timpul  orelor  de serviciu;

n)    nerespectarea  interdictiei   de  a  se  fuma   in   birouri,   ci  numai   in   locurile   special amenajate;

o)   actele de violenta provocate de salariat sau la care acesta  participa;

p)    violenta fizica și de limbaj  a salariatului;

q)    consumul bauturilor alcoolice in timpul  programului de lucru;

r)     hartuirea sexuala;

s)    depozitarea necorespunzatoare a deseurilor care nu sunt biodegradabile;

t)     blocarea cailor de acces  in unitate, de evacuare și  de interventie in caz de incendiu in unitate;

Art. 91   Sanctiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate  in caz de abatere  disciplinara sunt cele prevazute de art. 248 alin.l din Legea  53/2003 - Codul  Muncii,  republicat, respectiv:

a)   avertismentul scris;

b)   retrogradarea din  functie,   cu  acordarea salariului  corespunzator functiei  in  care  s-a  dispus retrogradarea, pentru o durata  ce nu poate  depasi  60 de zile;

c)   reducerea salariului de baza pe o durata  de 1-3  luni  cu 5-10%;

d)   reducerea salariului  de baza  si/sau, dupa  caz,  si a indernnizatiei  de conducere pe o perioada de 1-3  luni cu 5-10%;

e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

 

Capitolul XIII

Reguli  referitoare la procedura disciplinara

Art. 92  Sub sanctiunea  nulitatii absolute, nici o masura, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea  unei cercetari disciplinare  prealabile.

Pentru aceeasi abatere disciplinara  se poate aplica numai o singura sanctiune.

Art. 93  Angajatorul  dispune  constituirea  unei  comisii  de  cercetare   la  nivelul  institutiei compusa din 3 membri, care sa efectueze cercetarea prealabila  a abaterilor savarsite de salariati.

În vederea desfasurarii  cercetarii  disciplinare  prealabile,  salariatul  va fi convocat in scris  de catre membrii comisiei de cercetare, precizandu-se  obiectul, data, ora și  locul intrevederii.

Neprezentarea  salariatului  la convocarea  facuta in conditiile  alin. 2, fara un motiv  obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea,  fara realizarea cercetarii disciplinare prealabile.

În cursul cercetarii  disciplinare  prealabile  salariatul are dreptul sa formuleze si  sa sustina toate  apararile  in  favoarea  sa  si  sa  ofere  persoanelor  imputernicite  sa  realizeze  cercetarea  toate probele si motivatiile pe care le considera necesare.

 Comisia   de   cercetare   va  intocmi   un   raport   care   va   fi   prezentat   Consiliului   de administratie,  in  vederea   stabilirii   sanctiunii  aplicabile.   O  copie    a  raportului  va  fi    inmanata  salariatului cercetat.

Art. 94  În baza hotararii  Consiliului  de adrninistratie,  directorul  dispune aplicarea sanctiunii disciplinare  printr-o  decizie  emisa in forma  scrisa,  in termen  de 30 de zile calendaristice  de la  data luarii  la cunostinta  despre  savarsirea  abaterii  disciplinare,  dar  nu  mai  tarziu  de 6 luni  de la data savarsirii faptei.

  Art. 95  Decizia de sanctionare  va cuprinde in mod obligatoriu,  urmatoarele:

a)   descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

b)  precizarea  prevederilor  din  statutul  de personal,  regulamentul   intern  sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;

c)   motivele  pentru   care  au  fost  inlaturate   apararile  formulate   de  salariat  in  timpul cercetarii  disciplinare  prealabile  sau motivele  pentru  care, in conditiile prevazute  la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;

d)  temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara  se aplica;

e)   termenul in care sanctiunea poate fi contestata;

t)   instanta competenta  la care sanctiunea poate fi contestata.

Decizia de sanctionare  se comunica  salariatului  in cel mult 5  zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data cornunicarii.

Comunicarea  se preda personal  salariatului,  cu semnatura  de primire, ori,  in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recornandata,  la domiciliul sau resedinta comunicata  de acesta.

Decizia de sanctionare  poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data cornunicarii.

 

Capitolul  XII

Criterii si proceduri de evaluare profesionala a salariatilor

 

Art. 96 Conform   Legii   nr.1/2011,  la  nivelul   unitatii   se  realizeaza   anual   evaluarea   activitatii personalului  didactic   si  didactic  auxiliar.  

Art. 97 Metodologia   de  evaluare  se  stabileste   prin  ordin  al ministrului educatiei.

             Rezultatele   evaluarii    stau   la   baza   deciziei    consiliului    de   administratie    privind   acordarea calificativului anual si a gradatiei de merit.

Art. 98  Evaluarea  performantelor  profesionale   individuale   are  ca  scop  aprecierea  obiectiva   a activitatii  personalului,   prin  compararea   gradului  de  îndeplinire  a  obiectivelor și  criteriilor  de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv.

 

Evaluarea perforrnantelor profesionale  individuale se realizeaza pentru:

a) exprimarea și dimensionarea corecta a obiectivelor;

b) determinarea  directiilor și  modalitatilor de perfectionare profesionala a salariatilor și de crestere a performantelor !or;

c) stabilirea abaterilor fata de obiectivele adoptate si efectuarea corectiilor.

Art. 99  Evaluatorul este persoana din cadrul institutiei, cu atributii de conducere a compartimentului in  cadrul  caruia își   desfasoara   activitatea   angajatul   evaluat   sau,  dupa  caz,  care  coordoneaza activitatea respectivului  angajat.

Art. 100  Procedura  de evaluare  a perforrnantelor profesionale  se aplica fiecarui angajat, in raport cu cerintele  postului  si  consta  in  completarea   fisei  de  evaluare,  validarea   in  Consiliul  Profesoral,  interviu și aprobarea punctajului final de catre Consiliul de administratie. În cadrul interviului,  se aduc la cunostinta persoanei evaluate  notarile si consemnarile  facute de evaluator in fisa de evaluare.  In cazul in care intre persoana  evaluata și  evaluator exista diferente de opinie  asupra  notarilor și consemnarilor  facute, in fisa de evaluare  se va consemna  punctul  de vedere al persoanei evaluate.

Dupa  stabilirea   punctajului  final  de  catre  Consiliul   de  administratie,   punctajul  final  si calificativul se transmit salariatului evaluat.

Art. 101  Activitatea  profesionala  se  apreciaza  anual,  prin  evaluarea performantelor  profesionale individuale.

             Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1    septembrie și 31  august din anul urmator perioadei evaluate.

             Pot fi supusi evaluarii  anuale salariatii care au desfasurat  activitate eel putin 6 luni 'in cursul perioadei evaluate.

             Pentru   persoanele   angajate   care  nu  au  prestat   activitate   in  ultimele 12  luni,  datorita suspendarii  contractului  individual  de munca, evaluarea  se va face dupa o perioada cuprinsa intre 6 și 12 luni de la reluarea activitatii.

             Modelul fișei de  evaluare este prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 102  Evaluarea  performantelor  profesionale  individuale  ale  personalului   se  face și  in  cursul perioadei  evaluate,  atunci  cand pe parcursul  perioadei  evaluate contractul  individual  de munca  al salariatului evaluat inceteaza  sau se modifica, in conditiile legii.

       In acest caz, salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea  sau modificarea raporturilor de munca;

Art. 103   Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa ii conteste la conducatorul  institutiei.

         Contestatia se formuleaza in termen de 5  zile calendaristice  de la luarea la cunostinta de catre salariatul evaluat a calificativului  acordat si se solutioneaza in termen de 10 zile calendaristice de la data  expirarii  termenului   de  depunere  a contestatiei  de  catre  o  comisie  alcatuita  din  presedinte, primvicepresedinte și secretarul general.

Rezultatul  contestatiei   se  comunica  salariatului  in  termen  de   zile    calendaristice   de  la solutionarea contestatiei.

         Salariatul  nemulturnit de modul  de solutionare  a contestatiei  formulate  potrivit alin. (1) se poate adresa instantei de contencios administrativ,  in conditiile legii.

Capitolul XIII

             Modalitati de aplicare a altor dispozitii legale sau      contractuale specifice

Art. 104  Salariatii Școlii gimnaziale nr.194 din Bucuresti vor  fi protejati din punct  de vedere social  prin  acordarea drepturilor prevazute in Contractul Colectiv de Munca  Unic  la nivel  de sector de activitate - invatamant Preuniversitar, in Codul  muncii,  precum  si in propriul  statut.

Art. 105 Conducerea Școlii gimnaziale nr.194 din Bucuresti acorda calificative anuale tuturor salariatilor,  in  functie  de    rezultatele  obtinute  in  activitatea  profesionala și  de  aportul   adus  la desfășurarea și otimizarea activității instructiv-educative.

 

Capitolul XIV

DISPOZITII FINALE

Art. 106  Prezentul regulament  intra in  vigoare  incepand  cu  data  de _________,  cand  este aprobat  de CONSILIUL DE ADMINISTRATIE si validat in Consiliul Profesoral.

Art. 107  Orice  modificare și  completare a prezentului regulament se aproba de catre Consiliul de Admistratie.

Art. 108  Prezentul  regulament  va   fi  adus   la  cunostinta  tuturor   salariatilor  Școlii nr.194 gimnaziale nr.194 din Bucuresti si produce efecte  pentru  toti angajatii incepand  cu data  luarii la cunostinta a prevederilor acestora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1

Tabel privind informarea salariatilor asupra continutului Regulamentului Intern


Am luat la cunostiinta continutul Regulamentului Intern si ma oblig sa il pun in aplicare:

 

 

Nr.crt

Numele și prenumele

Postul ocupat/

Funcția

Semnătura

Obs.

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

32

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

34

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

39

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

42

43

 

 

 

 

 

 

 

44

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

47

 

 

 

 

 

48

 

 

 

 

 

49

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

51

 

 

 

 

 

52

 

 

 

 

 

53

 

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

56

 

 

 

 

 

57

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

59

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

64

 

 

 

 

 

65

 

 

 

 

 

66

 

 

 

 

67

 

 

 

 

 

68

 

 

 

 

 

69

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

71

 

 

 

 

 

72

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

77

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

79

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

81

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

83

 

 

 

 

 

84

 

 

 

 

 

85

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

87

 

 

 

 

 

88

 

 

 

 

 

89

 

 

 

 

 

90

91

 

 

 

 

 

 

 

92

 

 

 

 

 

93

 

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

95

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

97

 

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

99

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

101

 

 

 

 

 

102

 

 

 

 

 

103

 

 

 

 

 

104

 

 

 

 

 

105

 

 

 

 

 

106

 

 

 

 

 

107

 

 

 

 

 

108

 

 

 

 

 

109

 

 

 

 

 

110

 

 

 

 

 

111

 

 

 

 

 

112

 

 

 

 

 

113

 

 

 

 

 

114

 

 

 

 

 

115

 

 

 

 

 

116

 

 

 

 

 

117

 

 

 

 

 

118

 

 

 

 

 

119

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

121

 

 

 

 

 

122

 

 

 

 

 

123

 

 

 

 

 

124

 

 

 

 

 

125

 

 

 

 

 

126

 

 

 

 

 

127

 

 

 

 

 

128

 

 

 

 

 

129

 

 

 

 

 

130