Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

Conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Școala Gimnazială nr. 194 cu sediul în Bd. Alexandru Obregia nr. 3A, sector 4, București, tel. 021.461.07.90, fax: 021.461.07.90, www.scoala194.ro, adresa de e-mail scoala194@yahoo.com, va prelucra date cu caracter personal ale parinților si ale copiilor acestora în vederea realizării atribuțiilor stabilite de lege și a desfășurării activității instituției.

Scoala Gimnaziala nr. 194 nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menționat, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Scopul colectării datelor este de a furniza servicii de educație prin sistemul național de învățământ potrivit Legii nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată.

Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteți obligat să furnizați datele complete, actualizate și corecte.

Școala Gimnazială nr. 194 colectează datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate în scopul mai sus menționat sunt: nume și prenume, numărul de telefon al părinților, data nașterii, codul numeric personal, adresa, copie carte de identitate părinți, copie certificat de naștere copil, certificat de căsătorie, deces, divorț, cont IBAN părinte și banca.

Pentru îndeplinirea scopului mai sus menționat, Școala Gimnazială nr. 194 poate transmite date cu caracter personal către anumite autorități publice cum ar fi inspectorate școlare, ministere, Poliția Locală în cazul unor incidente, etc.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European, sau din afara acestora.

Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, aceste date vor fi păstrate/arhivate de către Școala Gimnaziala nr. 194 pe durata de timp prevăzută de legislația în vigoare.

În contextul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ; aceste prevederi nu se aplică atunci când prelucrarea este necesară (i) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare, (ii) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficialecu care este învestit operatorul, (iii) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, (iv) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, (v) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 5. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate;
 7. Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
  • Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, este necesar să adresați o solicitare în scris, datată și semnată la adresa Bd. Alexandru Obregia nr. 3A, sector 4, București sau în format electronic (prin e-mail) la adresa scoala194ms@gmail.com.
  • Vă informăm că responsabilul cu protecția datelor este Lucia Ionescu.