Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

Extras din METODOLOGIA de organizare si desfasurare a Evaluarilor Nationale la clasele a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2013-2014

I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.  1 (1) Prezenta metodologie reglementează organizarea si desfăsurarea Evaluărilor Nationale în anul scolar 2013-2014, denumite în continuare EN-2014, în conformitate cu prevederile Art.  74, alin.  (2), (3) si (4) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare.
(2)  Evaluările Nationale în anul scolar 2013-2014 cuprind  Evaluarea competentelor fundamentale  la finalul clasei  a II-a, denumită în continuare EN II, Evaluarea competentelor fundamentale  dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a, denumită în continuare EN IV, respectiv Evaluarea elevilor   la  finalul   clasei  a  VI-a, denumită în continuare EN VI.

Art.  2 (1) EN-2014 se desfăşoară pe  parcursul lunii  mai  în conformitate cu calendarul aprobat.

Art. 3 (1) Rezultatele individuale la EN II si EN VI sunt folosite de cadrul didactic, acolo unde este  cazul,   pentru  elaborarea planului  individualizat de  învătare al  elevului
(2) Planurile individualizate de învătare ale elevilor sunt comunicate părintilor/reprezentantilor  legali  ai  elevilor  şi  constituie documente din  portofoliul educational al elevului.
(3) EN IV este o evaluare standardizată care se administrează în toate unitătile de învătământ, care are scopul de a furniza datele necesare pentru realizarea diagnozei sistemului de învătământ la    nivelul învătământului primar.

III. ELABORAREA TESTELOR

Art.10 (1) Testele pentru EN-2014 se elaborează de către CNEE, tinând seama de următoarele cerinte:
c) au un format asemănător cu cel al evaluărilor internationale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani, pentru EN IV.
e) durata cumulată a secventelor de evaluare nu va depăsi durata mentionată pentru fiecare evaluare natională,  după cum urmează:
– un  total  de  50 de minute pentru EN II,
– un total de 120 de minute pentru EN IV;
– un total de 120 de minute pentru EN VI.

Art.11 (1) Testele elaborate pentru EN II contin două sectiuni. O primă sectiune vizează evaluarea competentelor de receptare-producere a mesajelor citit-scrise, iar cea de-a doua sectiune vizează evaluarea competentelor de matematică.
Art.12 (1) Testele elaborate pentru EN IV contin două sectiuni. O primă sectiune vizează evaluarea competentelor de întelegere a  textului scris  în  limba  română, iar  cea  de-a doua sectiune vizează evaluarea competentelor de matematică.

Art.13 (1) Testele elaborate pentru ENVI contin două sectiuni: prima corespunzătoare disciplinelor din aria curriculară limbă şi comunicare şi, respectiv, a doua, corespunzătoare ariei curriculare matematică şi ştiinte.

IV. DESFĂSURAREA EN II

Art.15 (1) EN II se desfăşoară pe parcursul a două zile, în timpul orelor  de curs.
Art.16  (1) Sălile în care  se sustine EN  II sunt,  de  regulă, sălile  în care  elevii  clasei  îşi desfăşoară activitatea în mod  obişnuit.
(2) Administratorul de test pregăteste evaluarea urmărind aşezarea obisnuită a elevilor în bănci, în sala lor de clasă.
(4) Fiecărui elev i se distribuie un test pe care îşi scrie numele, prenumele si unitatea de învătământ.

V. DESFĂSURAREA EN IV

Art.18  (1) EN  IV se desfăşoară printr-o singură administrare, în  ziua  programată, în toate  unitătile scolare.  Administrarea presupune două secvente de evaluare cu o pauză de 10 minute între ele.
Art.19  (1) Sălile în care  se sustine EN IV sunt,  de  regulă, sălile  în care  elevii  clasei  îşi desfăşoară activitatea în mod  obişnuit.
(2) Administratorul de test pregăteste evaluarea prin  aşezarea elevilor  în bănci în ordine alfabetică, în fiecare sală de clasă.
(4) Fiecărui elev i se distribuie testul pe care îşi scrie numele, prenumele si unitatea scolară.

VI. DESFĂSURAREA EN VI

Art.21 (1) EN VI se administrează în două secvente de evaluare, în aceeaşi  zi, în timpul orelor  de curs.
Art.22  (1) Sălile în care  se sustine EN VI sunt,  de  regulă, sălile  în care  elevii  clasei  îşi desfăşoară activitatea în mod  obişnuit.
(2) Administratorul de test pregăteste evaluarea urmărind aşezarea obisnuită a elevilor în bănci, în sala lor de clasă.
(4)  Fiecărui   elev  i  se  distribuie  un   test,   pe  care  îşi  scrie  numele,  initiala   tatălui, prenumele si scoala de provenientă.

VII. EVALUAREA  TESTELOR

Art.24 (1) Inspectoratele şcolare  organizează evaluarea testelor în centre  de evaluare la care sunt  arondate mai multe  unităti de învătământ.
Art.25  (1) Fiecare  test  este  evaluat de  către  două cadre  didactice evaluatoare, pentru fiecare disciplină în parte,  pe baza Caietului cadrului didactic.
Art.26 (1) Rezultatele obtinute la EN-2014 nu se înregistrează în catalogul clasei si sunt valorificate la nivelul unitătii de învătământ prin:
a)  elaborarea planurilor individualizate de învătare;
b)  consemnarea în portofoliul educational al elevului;
c)  informarea părintilor / reprezentantilor legali ai elevului asupra stadiului formării şi dezvoltării competentelor evaluate.
(4) După informarea părintilor / reprezentantilor legali, se întocmeşte un proces-verbal, în care acestia  semnează pentru luarea la cunoştintă a informatiilor continute de planul individualizat de învătare.

IX. DISPOZIŢII FINALE

(4) Elevii scolarizati la domiciliu sustin proba de evaluare la domiciliu
Art.32 (1) Elevii cu cerinte  educationale speciale,  integrati în şcolile de masă,  precum şi cei din  învătământul special,  care parcurg curriculumul şcolii de masă,  sustin EN-2014, în conditiile prezentei metodologii.
Art.33   Conducerile  unitătilor  de   învătământ  aduc    la   cunoştinta  celor   interesati prevederile prezentei metodologii prin  următoarele activităti:
a) afişarea  la avizierul şcolii;
b) prezentarea în cadrul consiliului profesoral;
c) prezentarea în colectivele  de elevi de la clasele a II-a, a IV-a, respectiv a VI-a;
d)  organizarea unor  întâlniri cu  părintii / reprezentantii legali  în  vederea informării acestora.

CALENDARUL
de administrare a Evaluărilor Nationale în anul scolar 2013-2014

SESIUNEA I
6 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba română
7 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba maternă
8 mai 2014 EN II – Matematică

13 mai 2014 EN IV – Limba română – Limba maternă
14 mai 2014 EN IV – Matematică

14 mai 2014 EN VI – Limbă şi comunicare
15 mai 2014 EN VI – Matematică şi ştiinte

SESIUNEA a II-a
20 mai 2014 EN II – Scris-citit
21 mai 2014 EN II – Scris-citit – Limba maternă
22 mai 2014 EN II – Matematică

27 mai 2014 EN VI – Limbă şi comunicare
28 mai 2014 EN VI – Matematică şi ştiinte

28 mai 2014 EN IV – Limba română – Limba maternă
29 mai 2014 EN IV – Matematică