Clasa 0 - Scoala Gimnaziala Nr. 194

Title
Du-te la conținut
ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR
pentru anul școlar 2022—2023
În 23 martie a fost publicat Ordinul ministrului educației privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar și a calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022—2023.
Potrivit actului normativ, părinții ai căror copii împlinesc, în anul curent, vârsta de 6 ani până la data de 31 august inclusiv sunt obligați să își înscrie copiii în învățământul primar, respectiv în clasa pregătitoare.
Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv pot să își înscrie copiii în clasa pregătitoare doar dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În acest caz, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de grădiniță. Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională (CJRAE), în urma transmiterii unei cereri-tip, doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate.
Circumscripția  Școlii Gimnaziale Nr.194
                       
În situația în care în unitatea de învățământ, numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere se aplică criterii de departajare generale și specifice.
Criteriile generale de departajare sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.
Criteriile specifice de departajare sunt :
1. Copilul frecventează școala gimnazială nr. 194-nivel preșcolar
  -
adeverință

2.locul de munca al părinților se afla în zona arondată circumscripției școlare
-adeverința de la locul de muncă
3. bunicii locuiesc in circumscripția școlara
   
-copie ci bunici,
   -declarație pe propria răspundere a părintelui,
   -dovada a gradului de rudenie

4.rude si afini pana la gradul iv, cu domiciliul in circumscripția școlara, care au in îngrijire copilul.
   -copie ci rude/afini,
  -declarație pe propria răspundere a părintelui,
-dovada gradului de rudenie
În cazul în care la unitatea de învățământ, pe ultimul loc liber este înmatriculat un copil din altă circumscripție școlară, fratele său geamăn/sora sa geamănă este admis/admisă la aceeași unitate de învățământ, peste numărul de locuri alocat.
Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip, însoțite de documente justificative. Cererea se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului.
Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea, în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere.
Validarea cererii-tip de înscriere constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele depuse de către părinte, tipărirea, verificarea și semnarea de către părinte a fișei tipărite.
Documente necesare înscrierii :
Părintele va prezenta atât ACTELE în ORIGINAL, cât și fotocopiile solicitate,   într-un dosar de plastic!
Ø  Fotocopie a actului de identitate propriu
Ø  Fotocopie a certificatului de naștere al copilului
Ø  Copie a documentului prin care se comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului (dacă este cazul).  
Copiile vor fi certificate conform cu originalul,
de către un membru al
comisiei de înscriere din școală !!!
Ø  Înscrierea la altă unitate de învățământ decât cea de circumscripție, trebuie sa se facă cu dovada îndeplinirii criteriilor generale si/sau specifice!
Înscrierile, la Școala Gimnazială Nr.194, se vor desfășura după următorul program:
De LUNI- 11.04.2022 – până MARȚI, 10.05.2022
- de luni până joi între ora 8:00 și ora 18:00;
- vineri de la ora 8:00 la ora 17:00;
Excepţii/ NU SE VOR FACE ÎNSCRIERI, fiindcă sunt zile nelucrătoare:
- Vineri – 22 Aprilie 2022 – Vinerea Mare;
-Luni, 25 Aprilie și Marți 26 Aprilie 2022 – Prima și a Doua Zi de Paște!
Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare:
28 martie
– Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar;
29 martie – Postarea pe site-urile CJRAE, inspectoratelor școlare și unităților de învățământ cu nivel preșcolar cererea-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022;
   – Anunțarea, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, a criteriilor specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ;
30 martie—8 aprilie – Evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar:
Pentru copiii care au frecventat grădinița:
• înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:
• înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care împlinesc în anul curent vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie inclusiv
• planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
• desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.
11 aprilie—10 mai – Completarea și depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare;
11 mai—12 mai – Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;
13 mai—25 mai – Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere.
– Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare;
Pentru Clasa pregătitoare - învățământ de stat de masă:
ü  6 clase –  132 de locuri
            - Două clase cu studiul limbii germane
            - Patru  clase cu studiul limbii engleze
Ce este clasa pregătitoare ?
•      – o perioada de trecere de la grădinița spre școală, de obișnuința a copilului cu noul mediu de învățare
•      – primul pas din ciclul de achiziții fundamentale (clasa pregătitoare, clasa I si clasa a II-a)
•      – anul când copiii se dezvolta, prin exersare, pentru începerea activității școlare
   Ce învață copiii în clasa pregătitoare?
•      – Comunicare în limba romana
•      – Matematica si Explorarea mediului
•      – Dezvoltare personala
•      – Arte vizuale si Abilitați practice
•      – Muzica si mișcare
•      – Educație fizica
•      – Religie
•      – Limba Engleza/Limba Germana
Care este specificul ambiental al clasei pregătitoare?
•      – spațiu luminos, curat, decorat cu materiale atractive si cu lucrările copiilor
•      – mobilier modular, zone cu acces liber la raft; delimitarea centrelor de studiu si joaca Arte, Ludoteca, Biblioteca, științe
•      – condiții specifice pentru activități integrate, audiții si video-audiții, prezentări .ppt, utilizarea unor softuri educaționale
•      – covorașul (mocheta) pentru întâlnirea de dimineața și cercul poveștilor
 
 Cum învață copiii in clasa pregătitoare?
•      De-a lungul anului școlar sunt parcurse Unități Tematice, care vor fi concepute si desfășurate pe principiile învățării bazate pe proiect.
Avem in vedere:
•      – teme propuse de copii, care permit implicarea părinților (idei, colaborări, resurse)
•      – importanta învățării prin joc
•      – necesitatea învățării prin cooperare
•      – abordare integrata a învățării, depășind cadrul disciplinelor școlare clasice (formale)
•      – realizarea unor produse finite care pun in valoare creativitatea copiilor
O lectie dureaza 45 minute si este structurată astfel :
35 min. activitate didactică + 10 min. jocuri/exersare deprinderi elementare
Cum se face evaluarea?
     Sunt vizate cele cinci domenii de dezvoltare (dezvoltarea fizica si motrica; dezvoltarea socio-emotională; dezvoltarea cognitiva; dezvoltarea limbajului si a comunicării; dezvoltarea capacitaților si atitudinilor de învățare) reflectate in disciplinele de studiu specifice clasei pregătitoare.
     Din Raportul de Evaluare (completat de către cadrele didactice la sfârșitul anului școlar) părinții:
     – vor cunoaște punctele forte ale propriului copil
     – vor înțelege care sunt disciplinele unde este nevoie de sprijin suplimentar pentru o buna dezvoltare a copilului
     Pe parcursul anului școlar se realizează Portofoliul individual al elevului, care va cuprinde toate materialele lucrate de acesta.
     Nu se acorda note sau calificative!
     Elevii primesc feedback individual, aprecieri, recomandări, recompense (emoticoane, medalii, diplome)
Președinte Comisia de înscriere,
DIRECTOR,
Prof.Lucia MINCHEVICIŞcoala Gimnazială Nr. 194 Sector 4 Bucureşti
Bucuresti, sector 4
Bulevardul Alexandru Obregia nr. 3A
Cod poştal: 041721
Telefon: 021 461 0790
email:
  • - scoala194ms@gmail.com - comunicare inter-instituțională;

  • - secretariat@194.ro - comunicare cu publicul (părinți, elevi etc.).


ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR ŞI CADRELOR DIDACTICE DIN ŞCOALA 194 “MARIN SORESCU”
© 2022 Şcoala Gimnazială Nr.  194 Sector 4 Bucureşti
Înapoi la cuprins