Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

Burse elevi si rechizite gratuite 2020 – 2021


BURSE ELEVI

An şcolar 2020-2021

TERMEN DEPUNERE DOSAR 25.09.2020

Acte necesare la întocmirea dosarului:

1. BURSA DE PERFORMANȚĂ

– cerere tip

– copie certificat naștere copil

– copie carte de identitate părinți

– copia diplomei de la etapa națională a olimpiadei sau concursului școlar național organizat de MEN locurile I, II, III.

 – dovada calificării în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile internaționale

– copia diplomei de la etapele naționale ale competițiilor /concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de MEN locurile I,II, III.

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care

s-au obținut rezultatele menționate.

            În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cumodificările și completările ulterioare, s-au stabilit Criteriile Generale de acordare a burselorelevilor din învățământul preuniversitar de stat. Criteriile Generale de acordare a burselorelevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt aprobate prin ordinul ministrului educației,cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aplicarea prevederilor acestui ordin, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță, în conformitate cu prevederile art. 6 din Anexa la ordin, sunt cuprinse în:

a) Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare – anul şcolar 2019-2020, aprobat prin OMEN 41848/10.12.2019

b) Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanțate de către MEN în anul școlar 2018-2019, Anexa 2 la OMEN 41848/10.12.2019

c) Calendarul activităților de pregătire și selecționare a loturilor naționale pentru participareala olimpiadele internaționale – 2019, Anexa 3 la 41848/10.12.2019

 2.Lista olimpiadelor și concursurilor naționale precum și lista competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico- științific, pentru care se acordă bursele de merit, în conformitate cu prevederile art. 8 alin.(1), din Anexa la ordinul privind Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, este cuprinsă în:

a) Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare – anul şcolar 2018-2019, aprobat prin OMEN 41848/10.12.2019

b) ) Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanțate de către MEN în anul școlar 2018-2019, Anexa 2 la OMEN 41848/10.12.2019

2. BURSA DE MERIT

Pentru bursa de merit tip

a) elevul trebuie sa aiba media generala cel putin 8,50 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior celui in care se acorda bursa

– cerere tip

–  copie certificat naștere copil

– copie carte de identitate părinți

b) – cerere tip

    – copie certificat naștere copil

    – copie carte de identitate părinți

    – copia diplomei de la etapele județene a olimpiadei sau concursului școlar național organizate de MEN locurile I,II, III

c).- cerere tip

   –  copie certificat naștere copil

     – copie carte de identitate părinți

   – copia diplomei de la etapele județene ale competițiilor /concursurilor cultural artistice, cucaracter sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de MEN locurile I,II, III

3. BURSA DE STUDIU

Elevul trebuie să aibă media generală peste 7 şi nota 10 la purtare in anul școlar anterior celui in care se acorda bursa

– adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni (august, iulie, iunie)

– declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri sau a ambilor parinti dupa caz sau adeverință de venit de la Administrația Financiară

– in cazul familiei monoparentale, documente din care sa rezulte cuantumul pensiei de intretinere sau declaratie pe propria raspundere la notar ca nu se incaseaza sume cu titlul de pensie de intretinere

– copie certificat de naștere copil/copii (pentru a se stabili numarul memebrilor de familie)

– copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 1346lei.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pecare membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din:

– indemnizații de somaj

– creanțe legale

– convenții civile de întreținere aflate în execuție

– indemnizații cu caracter permanent

– alocații de stat pentru copii

– alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament

– burse pentru elevi- arende

– chirii

– etc.

4. BURSA DE AJUTOR SOCIAL

1.Venit mic pe membru de familie

– cerere tip

– adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni (septembrie 2019- august 2020)

– declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri/ ambilor parinti sau adeverință de venit de la Administrația Financiară

– adeverinta din care sa reiasa ca parintele/parintii nu detin terenuri agricole mai mari de 20.000 mp in zone colinare si de ses sau mai mari de 40.000 mp in zone montane.

– copie certificat de naștere copil/copii (pentru stabiliea numarului de membrii de familie)

– copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 673 lei.

2. Venit mic-ocazională

– cerere tip

– adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni

– declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri sau adeverință de venit de la Administrația Financiară

– copie certificat de naștere copil/copii (pentru stabiliea numarului de membrii de familie)

– copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 1009 lei.

3. Medicală

– cerere tip

– certificat medical eliberat de medicul specialist  în Original și copie

– copie certificat de naștere copil

– copie carte de identitate părinți.

4. Orfan

– cerere tip

– copie certificat de naștere copil

– copie carte de identitate solicitant

– copie certificat de deces a părintelui decedat

IMPORTANT:

Elevii care beneficiaza de burse de studiu sau ajutor social pot primi si burse de merit sau de performanta.

De asemenea, elevii cu cerinte educationale speciale pot obtine bursa de studiu/merit/performanta, indiferent daca beneficiaza si de o masura de protectie sociala (conform modificarilor aduse art. 18 alin 2 din Ordinul 5576/2011, prin Ordinul 3480/2018)

Toate cererile pentru bursă vor fi însoțite de:

          Extras cont IBAN (BCR, ING sau Raiffeisen)pentru elevii care nu au mai beneficiat de bursă

          Copie CI titular contpentru elevii care nu au mai beneficiat de bursă

·         Toate documentele vor fi capsate și puse într-o folie de plastic și se vor depune la învățător/diriginte de către părinte/reprezentant legal!

·         Învățătorii/diriginții vor depune la secretariat documentele pentru solicitarea de bursă pentru elevi cu un tabel centralizat, după următorul model:

 

Model

Nr. crt

Nume și prenume elev

Tip bursă

Calificativ/Nota la purtare

Media an scolar 2019-2020

 

 

 

 

 

 

ATENŢIE:

NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE ŞI NICI DUPĂ CE EXPIRĂ TERMENUL DE 10 ZILE LUCRĂTOARE DE LA ÎNCEPEREA FIECĂRUI SEMESTRU!

 


ACORDAREA DE RECHIZITE ȘCOLARE

ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021

 

 

În conformitate cu prevederile OG nr. 33/2001, aprobată prin Legea nr. 126/2002 privind acordarea de RECHIZITE ȘCOLARE GRATUITE, se acordă rechizite școlare elevilor  care sunt în întreținerea familiilor  al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie 2020, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară (631 de lei).

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie, se iau în considerare toate veniturile (inclusiv indemnizații de șomaj, creanțe legale, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, burse pentru elevi). Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea.

Părintele sau tutorele legal al elevului va depune, în termen de 5 zile de la data începerii cursurilor anului școlar (14-18 septembrie 2020), cererea însoțită de toate actele doveditoare privind venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020.

 

Documente necesare:

– copii certificate naștere pentru toți copiii avuți în întreținere;

– copii CI părinți;

– copie certificat căsătorie;

– adeverințe ale ambilor părinți, de la locul de muncă, din care să reiasă venitul net înregistrat pe luna iulie 2020;

– dacă părinții sau unul dintre  părinți nu realizează venituri, declarație pe propria răspundere la notariat din care să reiasă că persoana respectivă nu realizează venituri (declarația este necesară pentru fiecare părinte care nu realizează venituri);

– adeverință ANAF din care să reiasă că persoana nu figurează în evidențele fiscale cu venituri impozabile pe anul 2020;

Dacă părinții sunt divorțați, hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă din care să reiasă cui ia fost încredințat minorul și pensia de care beneficiază acesta.-Cerere conform modelului anexat.

 

Depunerea dosarelor pentru obținerea burselor se va face în perioada 1418 septembrie 2020

Și se poate face și on-line, la adresa de e-mail burse.scoala194@gmail.com