Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

Burse elevi si rechizite gratuite 2019 – 2020

BURSE ELEVI

An şcolar 2019-2020 ( SEM.I )

TERMEN DEPUNERE DOSAR 20.09.2019

Acte necesare la întocmirea dosarului:

BURSA DE PERFORMANȚĂ

– cerere tip

– copia diplomei de la etapa națională a olimpiadei sau concursului școlar național organizat de MEN locurile I, II, III.

– dovada calificării în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile internaționale

– copia diplomei de la etapele naționale ale competițiilor /concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de MEN locurile I,II, III.

– copie certificat de naștere copil/copii

– copie carte de identitate părinți

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care

s-au obținut rezultatele menționate.

            În conformitate cu prevederile art. 82 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cumodificările și completările ulterioare, s-au stabilit Criteriile Generale de acordare a burselorelevilor din învățământul preuniversitar de stat. Criteriile Generale de acordare a burselorelevilor din învățământul preuniversitar de stat sunt aprobate prin ordinul ministrului educației,cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare. Pentru aplicarea prevederilor acestui ordin, vă aducem la cunoștință următoarele:

1. Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță, în conformitate cu prevederile art. 6 din Anexa la ordin, sunt cuprinse în:

a) Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare – anul şcolar 2018-2019, aprobat prin OMEN 3016/09.01.2019

b) Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanțate de către MEN în anul școlar 2018-2019, Anexa 2 la OMEN 316/09.01.2019

c) Calendarul activităților de pregătire și selecționare a loturilor naționale pentru participareala olimpiadele internaționale – 2019, Anexa 3 la OMEN 3016/09.01.2019.

 2.Lista olimpiadelor și concursurilor naționale precum și lista competițiilor/concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico- științific, pentru care se acordă bursele de merit, în conformitate cu prevederile art. 8 alin.(1), din Anexa la ordinul privind Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, este cuprinsă în:

a) Calendarul olimpiadelor naţionale şcolare – anul şcolar 2018-2019, aprobat prin OMEN 3016/09.01.2019

b) ) Calendarul concursurilor naţionale şcolare finanțate de către MEN în anul școlar 2018-2019, Anexa 2 la OMEN 316/09.01.2019

 

BURSA DE MERIT

Pentru bursa de merit tip a) elevul trebuie sa aiba media generala cel putin 8,50 si nota 10 la purtare in anul scolar anterior celui in care se acorda bursa

– cerere tip

– copia carnetului de elev sau confirmarea profesorului diriginte privind media generala si nota la purtare – pentru merit a)

– copia diplomei de la etapele județene a olimpiadei sau concursului școlar național organizate de MEN locurile I,II, III- pentru merit b)

.- copia diplomei de la etapele județene ale competițiilor /concursurilor cultural artistice, cucaracter sportiv sau cu caracter tehnico –științific de nivel național organizate de MEN locurile I,II, III.- pentru merit c)

– copie certificat de naștere copil/copii

– copie carte de identitate părinți

BURSA DE STUDIU

Elevul trebuie să aibă media peste 7 şi nota 10 la purtare in semestrul anterior celui in care se acorda bursa

– adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele 3 luni (august, iulie, iunie) sau

– declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri sau a ambilor parinti dupa caz

– in cazul familiei monoparentale, documente din care sa rezulte cuantumul pensiei de intretinere sau declaratie pe propria raspundere la notar ca nu se incaseaza sume cu titlul de pensie de intretinere

– adeverință de venit de la Administrația Financiară

– copie certificat de naștere copil/copii (pentru a se stabili numarul memebrilor de familie)

– copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 1263lei.

La stabilirea venitului net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pecare membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din:

– indemnizații de somaj

– creanțe legale

– convenții civile de întreținere aflate în execuție

– indemnizații cu caracter permanent

– alocații de stat pentru copii

– alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament

– burse pentru elevi- arende

– chirii

– etc.

BURSA DE AJUTOR SOCIAL

1.Venit mic pe membru de familie

– cerere tip

– adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni(seeptembrie 2018- august 2019) sau

– declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri/ ambilor parinti

– adeverință de venit de la Administrația Financiară

– adeverinta din care sa reiasa ca parintele/parintii nu detin terenuri agricole mai mari de 20.000 mp in zone colinare si de ses sau mai mari de 40.000 mp in zone montane.

– copie certificat de naștere copil/copii (pentru stabiliea numarului de membrii de familie)

– copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 632 lei.

2. Venit mic-ocazională

– cerere tip

– adeverințe de venit de la locul de muncă a părinților din care să reiasă salariul net pe ultimele12 luni sau

– declaraţie pe proprie răspundere la notariat a părintelui care nu realizează venituri

– adeverință de venit de la Administrația Financiară

– copie certificat de naștere copil/copii

– copie carte de identitate părinți

Venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească suma de 947 lei.

3. Medicale

– cerere tip

– certificat eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar

– copie certificat de naștere copil/copii

– copie carte de identitate părinți.

4. Orfan

– cerere tip

– copie certificat de naștere copil/copii

– copie carte de identitate solicitant

– copie certificat de deces a părintelui decedat

 

 

 

IMPORTANT:

Elevii care beneficiaza de burse de studiu pot primi si burse de merit sau de performanta.

De asemenea, elevii cu cerinte educationale speciale pot obtine bursa de studiu/merit/performanta, indiferent daca beneficiaza si de o masura de protectie sociala (conform modificarilor aduse art. 18 alin 2 din Ordinul 5576/2011, prin Ordinul 3480/2018)

 

Toate documentele vor fi puse într-un dosar cu șină

Documentele vor fi depuse la serviciul secretariat de luni până vineri în intervalul orar 9.00-16.00

ATENŢIE:

NU SE PRIMESC DOSARE INCOMPLETE ŞI NICI DUPĂ CE EXPIRĂ TERMENUL DE 10 ZILE LUCRĂTOARE DE LA ÎNCEPEREA FIECĂRUI SEMESTRU!

 
 

Bursele ce vor fi  acordate in anul scolar 2019-2020 pot fi:

 

– burse sociale sau burse de ajutor social

 

– burse de studiu 

 

– burse de merit 

   

– burse de performanta.

 

ORDIN

 

pentru modificarea Anexei la ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat

 

        in temeiul prevederilor art. 12 si art. 82 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si 

        in temeiul Hotararii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile ulterioare, 

 

MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE 

emite prezentul ordin: 

 

ART. I Anexa la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 768 din 1 noiembrie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: 

1. Art. 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(4) Pot pastra bursa elevii promovati si care au obtinut nota 10 (zece) sau, dupa caz, calificativul Foarte bine la purtare".

 

2. Art.13 lit. a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

 

Bursele de ajutor social se acorda urmatoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat: 

 

a) orfani sau bolnavi de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor scolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care sufera de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburari din spectrul autist, boli hematologice ( hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroza chistica si cu orice alte boli cronice pe care Consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar le pot lua in considerare; acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul scolar. 

 

3. Art. 18, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(2) Prin exceptie de la alin. (1), elevii care beneficiaza de burse de studiu pot primi si burse de performanta sau burse de merit.

 

De asemenea, elevii cu cerinte educationale speciale pot obtine bursa de studiu/ merit/ performanta, indiferent daca beneficiaza si de o masura de protectie sociala".

 

ART. II Directia Generala Educatie Timpurie, invatamant Primar si Gimnazial, Directia Generala invatamant Secundar Superior si Educatie Permanenta Directia Generala Economica, Directia Minoritati, inspectoratele scolare judetene/ inspectoratul scolar al municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin. 


ART. III Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 


Ministru,

Valentin POPA