Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE

ANUL ŞCOLAR 2015/2016

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE

ANUL ȘCOLAR 2015/2016

 

Luând în considerare:

         - prevederile art. 3  din Ordinul 5576/2011 Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu această destinație”;

 

                 - prevederile art. 20 din Ordinul 5576/2011 „Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, a burselor de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare. Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse”.

 

CONSILIUL  DE ADMINISTRAȚIE al Școlii Gimnaziale Nr. 194 a stabilit următoarele criterii specifice de acordare a burselor pentru  anul școlar 2015 – 2016:

 

  1.  Bursele de ajutor social se acordă:  

a) elevilor orfani  sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor;

b) elevilor proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții:

- nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;

- nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes și de 40.000 mp, în zonele montane.

 

2.   Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare organizate de MENCȘ;

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MENCȘ.

Elevii care au obținut rezultatele menționate anterior vor fi validați prin lista postată pe site-ul MENCȘ, ca o confirmare a recunoașterii și agreării olimpiadei și/sau a concursului școlar respectiv.

De asemenea, este necesar ca elevul să participe efectiv la fiecare etapă a desfășurării  concursului / olimpiadei școlare  și astfel să parcurgă, pe rând, cele trei etape, respectiv etapa locală, județeană și națională / internațională.

3.   Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală cuprinsă între 9,90 – 10,00 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional;

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MENCȘ;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MENCȘ.

4.   Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală de cel puțin 9,50 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

 

Categoriile de burse menționate anterior se vor atribui elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 194   în limita fondurilor repartizate instituției noastre de la bugetul local.


Publicat in data de: 11.09.2015