Școala Gimnazială Nr. 194 Sector 4, București

ANUNȚ CONCURS

 

 

Nr.6098/04.10.2017

Afisat azi 04.10.2017 ora 16:00

ANUNȚ CONCURS

Privind ocuparea 1 post  vacant personal didactic auxiliar – pedagog școlar

 

Scoala Gimnaziala Nr.194 cu  sediul în localitatea Bucuresti, Bd.Al.Obregia nr.3A, sector 4, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale,

 • de pedagog școlar I A ( studii medii) –1 post, conform HG 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Termenul de depunere al dosarelor este 18.10.2017, ora 16ºº, la secretariatul școlii.

Conținutul dosarului de concurs ( conform art.6, HG. Nr.286/2011, cu modificările ulterioare):

 1. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau oricare alt document care atestă identitatea, potrivit legii;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie/și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.
 1. Adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
 2. Opis în 2 exemplare, semnat de candidat pe fiecare pagină ;
 3. Declarația pe propria răspundere – declarație tip ;

 

 1. În cazul documentului prevăzut la alin.(1) lit. e), candidatul declarat admis la  selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale,  are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului;
 2. Actele prevăzute la alin.(1) lit. b)-d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

Notă. În cazul în care, ulterior publicării anunțului, posturile vor fi blocate printr-un act normativ, concursul se suspendă.

 

Documentele vor fi aduse îndosariate în ordinea menționată, într-un dosar cu șină.

Relații suplimentare se pot obține la sediul unitatii de invatamant.

Bd. Al.Obregia nr.3A, sector 4, Bucuresti

Telefon 021/4610790

Fax 021/4610790


Publicat in data de: 06.10.2017